Информация за предоставяните услуги


Услуги за погребения - цена на ковчег
 
Издаване на удост. по чл.52 ал.5 от ЗКИР
 
Разни от УТ
 
удостоверение за постоянен адрес
 
Няма услуга
 
Разрешения за строеж осн.рем и преустр. на съществуващи сгради и помещения
 
такса за грооползване до 15 години
 
Процедиране и разглеждане на проект за ПУП от ОбЕСУТ-ПУП-извън гр. на нас. места
 
удостоверение за данъчна оценка на имот
 
Издаване на скица с указан начин на застрояване
 
Удост. за регистр. въвежд. в експл. на реконстр. преустр. осн. рем.
 
Издаване на скица за поземлен имот
 
Одобряване и съгласуване на инв. проекти инж. инфрастр. от ЕСУТ-пътища
 
Удостоверение за факти и обстоятелства по ЗУТ
 
Процедура по попълване на КП - неясноти и грешки
 
отразяване на промени в собствеността в им. регистри към действащите планове на насел. места и ПНИ
 
Одобряване и съгласуване на инв. проекти инж. инфрастр. по доклад от фирма-пътища
 
Разрешение за депониране на строителни отпадъци и изк.маси
 
Нотариална заверка
 
Одобряване и съгласуване на инв. проекти от ЕСУТ-неж.сгр.
 
Одобряване на задание и издаване на разрешение за възлагане изработване на ПУП-нас.места
 
Одобряване на задание и издаване на разрешение за възлагане изработване на ПУП-поз.имоти извън нас.места
 
Съгласуване на конструктивни становища
 
заверка на документи по ГС за чужбина
 
Въвод във владение на новообразувани имоти по §4
 
За всички др. видове удостоверения по искане от граждани
 
Процедиране на преписка по реда на §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ(без издаване на нот.актове преди)
 
адресна регистрация -постоянен адрес
 
гр. брак на бълг. гр.-празн. и поч. ден
 
удостоверение за настоящ адрес
 
Изготвяне на оценка на земи по §4 от ЗСПЗЗ независим оценител
 
адресна регистрация-настоящ адрес
 
Процедиране на преписки по §4к по решение на ПК
 
Процедиране и разглеждане на проект за ПУП от ОбЕСУТ-ПУП-нас.места до 1 кв.
 
Разрешения за поставяне на временни разрешения за търговия
 
Одобряване и съгласуване на инв. проекти от ЕСУТ-жил.сгради
 
разрешение за поставяне на временно преместваемо съоръжение
 
Одобряване и съгласуване на инв. проекти инж. инфрастр. от ЕСУТ-ел.тел., каб.тел.
 
удостоверение за наследници
 
изкопаване и засипване на стар стандартен гроб
 
Издаване на други удостоверения и служебни бележки от ОС
 
Удост. за регистр. въвежд. в експл. 5-та категория-строежи от доп. застрояване
 
Удост. за регистр. въвежд. в експл. 5-та категория-жил.сгр. селскостоп.сгради
 
Разни от Общ. собственост
 
Обработване на заявление - средно годишно рентно плащане
 
копие от дан. декларация
 
Заверка на протокол обр.2 за открване на стр. площадки стр. линия и ниво
 
Регистрация на технически паспорт за обект
 
Уведомление за заверка на заповедна книга за строеж
 
Заверка на копия от планове и документацията към тях
 
Заверка пр. №3 по Нар.3 на МРРБ за сгради
 
удостоверение за дан. оценка по чл.17 от ЗМДТ
 
удостоверение за семейно положение
 
Отписване от актови книги
 
Други удостоверения по искане на граждани
 
издаване на удостоверение за раждане-дубликат
 
Процедиране на преписки по §4к, ал.8 т.1-3 от ПЗР на ЗСПЗЗ
 
издаване на удостоверение за идентичност на имена на едно лице
 
издаване на удостоверение за сключен гр. брак-дубликат
 
Презаверяване на скици, с изтекли 6 месеца
 
Заверка на преписи от документи
 
Други удост. и справки по искане на физ. и юрид. лица по ЗМДТ
 
удостоверение за наличие или липса на задължения към община Аксаково
 
такса за гробоползване за вечни времена
 
Удостов. за трудов стаж обр.30 бюдж. сфера
 
Предоставяне на изходни данни за дейности по кадастъра-цифрови данни
 
удостоверение за снабдяване с нот. акт по обстоятелствена проверка и за верка на молба-декларация
 
Разрешение за прокопаване на улични и пътни настилки
 
Удостоверение за промяна в ЛРК
 
заверка на заявления за лични документи
 
Услуги за погребения - транспорт извън гр.Аксаково
 
Такса за притежаване на куче
 
административна регистрация на куче
 
Заверка на молби-декл. и изд. на удост. за обстоятелствена пров. за имоти в рег.
 
препис-извлечение от акт за смърт-ІІ и сл. път
 
Издаване на скица и удост. по чл13 ал.5 и ал.6 от ППЗСПЗЗ
 
закупуване на общинско място придаваемо по регулация
 
удостоверение за гробоползване безпл.
 
заверка по изд. удостоверения за дан. оценка
 
Копирни услуги
 
За продажба с товарен автомобил или ремарке
 
Одобряване и съгласуване на инв. проекти по доклад от лиц.фирма-жил.сгр
 
Удостовер. за регистр. въвеждане в експл. строежи 4-та категория
 
Предоставяне на изходни данни за дейности по кадастъра-граф.данни и репераж
 
Допускане изменение на одобрени инв. проекти по вр. на строителство
 
за ползване на тротоари, площади, ул. платна за търг. дейност
 
Удостоверение за търпимост на осн. §16, ал.1 от ЗУТ за сгради до 100кв.м
 
разрешение за временно депониране
 
Президентски избори
 
Местни избори
 
Приемане на изк. земни маси за ополз. в рег.депо за неопасни отпадъци с. Въглен от об. извън терит. на община Аксаково
 
Приемане на отпадъци за депониране за рег. депо за неопасни отпадъци с.Въглен
 
Такса за ползване на потребените почасови социални услуги за лична помощ
 
обявяване на инв. намерения и решения по преценка за необх. от ОВОС/ЕО
 
заверено копие от решение на ОбС
 
Удост. за регистр. въвежд. в експл. 5-та категория-произв. сгради
 
удостоверение за декл. данни по ЗМДТ
 
Удостоверение за търпимост на осн. §16, ал.1 от ЗУТ - за сгради над 100кв.м
 
издаване на скици за проучване и проектиране на виза на гл.арх. за имоти извън гр. на урб. територии
 
Приемане на отпадъци за депониране за рег. депо за неопасни отпадъци с.Въглен с ДДС
 
удостоверение за родствени връзки
 
Фиксирана такса за ползване на социални услуги за лична помощ
 
Изкопаване и засипване на нов стандартен гроб в община Аксаково
 
преписи на удост. или преписи-извл. от съставени актове по ГС
 
Презаверяване на разрешение за строеж
 
Удостоверяване с печат на предадена докум. след завършване на строежите
 
Удостов. обр.УП2 в бюджета до 3 год.
 
дубликат на квитанция за платен данък
 
Одобряване и съгласуване на инв. проекти инж. инфрастр. от ЕСУТ-топлопреносни и газопр.мр.
 
картотекиране за настаняване в общинско жилище
 
Издаване на заповед за закупуване на общинска земя от собств. на законно построена сгр. в него
 
Издаване на Заповед по чл.193 от ЗУТ
 
Процедиране и разглеждане на проект за ПУП от ОбЕСУТ-ПУП-сел.обр.
 
Процедиране и разглеждане на проект за ПУП от ОбЕСУТ-ПУП-произв. зони
 
Процедиране и разглеждане на проект за ПУП от ОбЕСУТ-част.изм. по инициатива на ФЮЛ
 
Одобряване и съгласуване на инв. проекти по доклад от лиц.фирма-неж.сгр.
 
гр. брак на бълг. гр. -раб.ден
 
Разни ИПЕПП
 
Услуги за погребения - транспорт до гроб. парк Аксаково
 
Удост. за регистр. въвежд. в експл. 5-та категория-общ.обсл.сгради
 
съставяне на актове за ГС на бълг. гр. , които имат актове съставени в чужбина
 
Процедиране на преписка по реда на §31, ал.5 - бивш собственик - с оценка възл. от заинтерисованите
 
Издаване на протокол за въвод във владение ЗСПЗЗ
 
Ползване на ученически стол
 
Одобряване и съгласуване на инв. проекти от ЕСУТ-доброволна делба на жилище ..
 
гр. брак на чужд гражданин - празн и поч. ден
 
Издаване на акт за узаконяване
 
Разрешение за удължено работно време
 
Такса за общински пасища и мери
 
разрешение за удължаване на работното време на търговски обект
 
Одобряване и съгласуване на инв. проекти инж. инфрастр. по доклад от фирма-ел.тел.каб. тел
 
За продажба с лек автомобил
 
Присвояване на ЕГН
 
Категоризация на средство за подслон или място за настаняване
 
Одобряване и съгласуване на инв. проекти от ЕСУТ-ВЕИ-фотоволтаици
 
Одобряване и съгласуване на инв. проекти инж. инфрастр. от ЕСУТ-благоустр. на райони
 
Одобряване и съгласуване на инв. проекти по доклад от лиц.фирма-фотоволтаици
 
Одобряване и съгласуване на инв. проекти инж. инфрастр. от ЕСУТ-външни водопроводни и кан. мр.
 
сключване на гр. брак през празн. и почивни дни - класически ритуал
 
За продажба с кола впрегната с добитък
 
Ползване на зали общинска собственост
 
Категоризация на заведения за хранене и развлечение
 
Одобряване и съгласуване на инв. проекти инж. инфрастр. по доклад от фирма-външни водопроводни и канал. мр.
 
Изготвяне на оценки на подобрения по реда на &4 от ПЗР на ЗСПЗЗ от независим оценител
 
за временно праместваеми обекти-Пр.Д-ІVкат.-Ізона
 
туристическа такса
 
Издаване на удост. за реституционни претенции по молба на физич. и юрид. лица
 
скл. на гр. брак през празн. и поч. дни - фолклорен сватбен ритуал
 
Изкопаване и засипване на нов семеен гроб
 
Изд. на разрешение за отсичане на дървета
 
издаване разрешение за деп. на стр. отпадъци и изк. маси
 
Процедиране на преписки по §4к, ал.8, т.4 и 5 от ПЗР на ЗСПЗЗ
 
издаване на удостоверение за вписване в рег на населението на чужденец с постоянно местопребиваване
 
за временн преместваеми обекти-Пр.Д-VІІІкат
 
удост. за сем. положение за сключен гр. брак с чуждесец в чужбина
 
Легализация на документи по гражданско състояние за чужбина
 
удостоверение за промяна на постоянен адрес
 
Заверка на пр.№3 Нар.3 МРРБ подземни проводи и съоръжения
 
Заверка на копия от актове
 
Съгласуване на техн. експертиза за доброволна делба на недв. имот
 
Копие от решения на Общински съвет
 
Одобряване и съгласуване на инв. проекти от ЕСУТ-преустр.и рек.
 
Издаване на копия от документи от архива на отдел Общинска собственост
 
Разглеждане на проекти за рекламни съоръжения от 1 до 4 кв.м
 
припознаване на дете
 
изд. на удостоверение за верен ЕГН от ТЗ ГРАО
 
Подготовка на договор за приемане на отпадаци
 
изкопаване и засипване на стар сем. гроб І вариант
 
установяване на наличие на Бълг. гражданство
 
Процедиране и приемане на помощен КП по чл.13а от ППЗСПЗЗ
 
Издаване на разрешително за изсичане на лози и дървета
 
За ползване на места за панаири, събори и празници за продажба на стоки
 
За ползване на тротоари, площади ул. платна и др. за разполагане на строителни м
 
Одобряване и съгласуване на инв. проекти инж. инфрастр. по доклад от фирма-топлопреносни и газопреносни мр.
 
Заверка копие от планове A4
 
Издаване на заверени копия от досието на отчуждени имоти
 
удостоверение за липса на съставен акт за гр.състояние
 
Изготвяне на справки на частни лица, фирми и адвокати
 
Опр. на маршрут за транспортиране на изкопни зем. маси или стр.отп
 
Заверка копия от планове А3
 
Одобряване на задание и издаване на разрешение за възлагане изработване на ПУП-компл.проект по чл.151
 
Съгласуване на проекти за организация на движението-временни
 
Одобряване и съгласуване на инв. проекти по доклад от лиц.фирма-преустр.и реконстр.
 
Одобряване и съгласуване на инв. проекти по доклад от лиц.фирма-ВЕИ-вятърни централи
 
заверка на удостоверение за настоящ адрес
 
Заверка на дневници за покупка и продажба на отпадъци от черни и цветни метали
 
За ползване на пазари с цел търговия със селскостопанска продукция
 
сключване на гр. брак през работни дни
 
Заверка на хотелски регистър
 
заверка на удостоверение за постоянен адрес
 
за поставяне на реклами, ук.табели и др.РИЕ-V,VІ,VІІ,VІІІкат
 
Удостов. обр.УП2 в АПК до 3 год.
 
заверка на дневници за покупко-продажба на черни и цв. метали
 
Удостов. за трудов стаж обр.30 архив АПК
 
удостоверение за промяна на настоящ адрес
 
Достъп до обществена информация
 
за временни преместваеми обекти-зав.общ.хранене-VІкат.
 
Одобряване и съгласуване на инв. проекти от ЕСУТ-ново одобр.
 
Издаване на заверени копия от заповедите на кмета
 
изкопаване и засипване на стар семеен гроб ІІ вариант
 
Одобряване на задание и издаване на разрешение за възлагане изработване на ПУП-об.на техн.инфр.извън гр.на нас.места
 
за поставяне на реклами, ук.табели и др.РИЕ-ІІІк.-І,ІІ зона
 
Одобряване и съгласуване на инв. проекти от ЕСУТ-техн.и раб.проект
 
Издаване на заповед за закупуване на общинска земя предаваема по регулация
 
Одобряване и съгласуване на инв. проекти по доклад от лиц.фирма-одобр.на техн.или раб.проект
 
промяна на ЕГН на български гражданин
 
скл. на гр. брак - фолк. ритуал І
 
Изготвяне на проект за попълване на КП променени граници
 
Такса за издаване на разрешително за водовземане от воден обект,вкл. яз. и микроязовири - ПОС
 
Издаване на удостоверения по документация на отчуждени имоти
 
препис -извлечение от акт за смърт- І път
 
приемане на искане и промяна в актовете за ГС
 
Издаване на направление за транспортиране на строителни отпадъци и или земни маси през територията на община Аксаково
 
Разрешение за изработване на проект за ПУП-нас.места
 
Издаване на заповед по реда на §4к по решение на ПК
 
Издаване на скица с указан начин на застрояване /виза/ за урбанизитани на територии с одобрена кадастрална карта
 
Заверка на протокол обр.2, 2а и 3 по наредба 3 на МРРБза съставяне на актове и протоколи по време на строителството
 
Издаване на удост. по чл.52 ал.3 от ЗКИР във връзка с чл.116 и чл.175 от ЗУТ
 
Разрешение за изработване на проект за ПУП-поз.имоти извън нас.места
 
Разрешение за изработване на проект за ПУП-компл.проект по чл.150
 
Изготвяне на оценки на подобрения по реда на &4 от ПЗР на ЗСПЗЗ - с възлагане на лицензиран оценител
 
Съгласуване и одобряване на част ПБЗ преди започване на строителство на сграда и съор. и при събаряне на сгради
 
Издаване на удост. по факти и обстоятелства свързани с територии по &4 от ПЗР на ЗСПЗЗ
 
Съгласуване и одобряване на част от ПУСО
 
Разрешение за изработване на проект за ПУП-об.на техн.инфр.извън гр.на нас.места
 
Удостоверение за търпимост на осн. §16, ал.1 от ЗУТ-за сгради над 200кв.м
 
За адресна регистрация-настоящ адрес
 
Издаване на скица с указан на
 
Издаване на скица за урегулиран поземлен имот с указан начин на застрояване
 
на
 
Издаване на скица и удост. по чл13 ал.5 и ал.6 от ППЗСПЗЗ - удостоверение
 
Удостоверение за родените от майката деца
 
1
 
Издаване на заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ(без издаване на нот.актове преди)
 
Социална услуга - Личен асистент
 
Социална услуга - Център за обществена подкрепа
 
Социална услуга - Център за социална рехабилитация и интеграция
 
Разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-нас.места
 
Социална услуга - Домашен социален патронаж за гр. Аксаково
 
Регистрация на куче
 
b
 
Социална услуга - Приемна грижа
 
Социална услуга - 'Домашен социален патронаж' за с. Слънчево и Припек
 
Заевление за наем на общински пасища,мери и ливади
 
грешно
 
Удостоверение за раждане -оригинал
 
Механизирано изкопаване на гроб
 

Полезни връзки
 
Начална страница
 
Община Аксаково