Искане за достъп до ЗДОИ
Служител , отговарящ на Заявления по ЗДОИ

Надка Костова Симеонова /съгл. Заповед №391 от 30.05.2013г./

тел.: +359 895 756 626
e-mail: aksakovo@mail.orbitel.bg


В рамките на работното време:

08:00 - 12:00 часа/понеделник-петък/
13:00 - 17:00 часа
/понеделник-петък/

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg