Докладна записка - Определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2014 год. на територията на Община Аксаково
ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

АКСАКОВО

 

           

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

От инж. Атанас Костадинов Стоилов – Кмет на Община Аксаково 

 

ОТНОСНО:Определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2014 год. на територията на Община Аксаково

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

           

        Съгласно разпоредбите на чл. 67, ал. 1 и ал. 2 от Закона за местните данъци и такси:

- Размерът на таксата се определя в левове според количеството на битовите отпадъци.;

- Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци по ал. 1, размерът на таксата се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от общинския съвет.

        В заседание на комисия, определена със Заповед № 864/21.11.2013 г. на Кмета на Община Аксаково, в общинска администрация са обсъдени варианти  за определяне на таксата за битови отпадъци според количеството отпадък. Комисията счита, че към настоящия момент е налице обективна невъзможност за ползване на този критерий като база за изчисление. Основните доводи против този способ са:

-  невъзможността за реалното определяне на броя на ползвателите на услугата по организираното сметосъбиране и сметоизвозване – промяна броя на живущите в едно домакинство, временно пребиваващи, наематели без настоящ адрес и др.;

-  за въвеждането на реално измерване на количеството отпадък е необходимо внедряване на измервателни уреди, както и голям ресурс от служители, които да контролират измерването на броя на ползвателите на услугата;

-  евентуалното увеличаване числеността на общинска администрация или други звена, неминуемо ще доведе до увеличаване на разходите в дейност „Чистота”, съответно  ще наложи допълнително увеличение размера на таксата, което е нецелесъобразно в период на финансова криза;

- няма утвърдена методика на национално ниво за прилагане такъв критерий.

Комисията обсъди и изменението на Закона за местните данъци и такси /ДВ бр.101 от 22.11.2013г./ Изменен е чл.67, ал.2, като считано от 01.01.2015г., когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци по чл.67, ал. 1, размерът на таксата се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от общинския съвет, която не може да бъде данъчната оценка на недвижимите имоти, тяхната балансова стойност или пазарната им цена. В тази връзка в ДР на същия закон е предвидено до 30 юни 2014 г. Министерският съвет съвместно с Националното сдружение на общините в Република България да разработи методика за изготвяне на план-сметката с необходимите разходи за дейностите и за видовете основи, които служат за определяне размера на таксата за битови отпадъци, и да внесе в Народното събрание проект за изменение на чл. 66 и чл. 67.

Предвид гореизложеното, предлагаме размерът на таксата за битови отпадъци да продължи да се определя за жилищните и нежилищните имоти на гражданите, на база данъчната оценка на имотите, а за предприятията, на база по-високата между отчетната стойност на имота и данъчната оценка на имота.

За по справедливото облагане на имотите на гражданите и ненатоварване и прехвърляне тежестта от плащането на ТБО върху фирмите, в чл.17, ал.3 и чл.17 б от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аксаково са предвидени възможности за облекчения, като таксата за битови отпадъци не се заплаща в частта за сметосъбиране и сметоизвозване от предприятията, находящи се в районите на организирано сметосъбиране и сметоизвозване, в случаите когато са сключили договор с лицензирана фирма за извършване на същата по вид услуга и не се събира такава в частта за сметосъбиране и сметоизвозване, за недвижими имоти, които не се използват целогодишно и за които задължените лица (физически и юридически лица) са подали заявление – декларация за освобождаване.

            Във връзка с извършения анализ на разходите в дейност „Чистота” по видове дейности, а именно:

   1. За осигуряване на съдове включително за разделно събиране за съхраняване на битовите отпадъци – контейнери, кофи и други;

   2. За събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депа  или  други  инсталации и съоръжения за третирането им;

   3. За проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60  и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците;

  4. Почистване, в това число и от сняг, на уличните платна, площадите, алеите, парковите и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване, както и  почистване на стари замърсявания,

се установи, че са необходими повече средства за описаните дейности в т.3. Причините са следните:

-        увеличен е размерът на отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/, определени с ПМС № 207 от 16.09.2010г., от 15 лв. на тон отпадък за 2013г., на 22 лв. на тон отпадък за 2014г.;

         - от 01.10.2013г. стартира експлоатацията на обект „Депо за неопасни отпадъци“ в имот № 000207, землище на с. Въглен. За него се прилагат изискванията на чл. 60 от Закона за управление на отпадъците /обн. ДВ бр.53 от 13.07.2013г./ и Наредба № 14/ 15.11.2010 г. за реда и начина за изчисляване на размера на отчисленията и разходване на събраните средства за дейностите по закриване и следексплоатационни грижи на площадките на депата за отпадъци. С решение на Общински съвет- Аксаково е определен размер на отчислението/ обезпечението за дейностите по закриване и следексплоатационни грижи на площадките на депата за отпадъци за всеки тон депониран отпадък в „Депо за неопасни отпадъци“ в имот № 000207, землище на с. Въглен – 36,27 лв.

Тези средства са предвидени в предложената план-сметка за разходите по гореописаните дейности за 2014 г. Включени са също и необходимите средства за недопустимите разходи по проект „Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Варна (Аксаково)” по ОП „Околна среда”, в частта за Община Аксаково – 4,82%.        

За дейността по осигуряване на съдове включително за разделно събиране за съхраняване на битовите отпадъци – контейнери, кофи и други, не се предвиждат разходи през 2014г. 

Повишаването на отчисленията по ЗУО, наложи необходимостта от увеличение на размера на таксата за битови отпадъци за 2014 г. При извършените изчисления, вземайки под внимание базата, върху която се изчисляват облозите за таксата  и събираемостта от таксата, както и възможността да се продължи и завиши дейността по принудителното събиране от некоректните платци, се установи че е небходимо 20% нарастване на размера на  таксата за битови отпадъци за 2014 г.

С оглед на горното ПРЕДЛАГАМ Общински съвет Аксаково да вземе следните

                                            

 

РЕШЕНИЯ:

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 7 от ЗМСМА , във връзка с чл. 66 ал. 1 от ЗМДТ и чл. 16 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на Община Аксаково, размерът на таксата за битови отпадъци за 2014 г. се определя, както следва:

 

І. За застроените жилищни и нежилищни имоти на граждани /физически лица, собственици или ползватели/:

І.1. За районите с организирано сметосъбиране и сметоизвозване, определени със Заповед 801/28.10.2013 г. на Кмета на Община Аксаково, таксата за битови отпадъци се определя:

І.1.1. За  гр. Аксаково и селищни образувания - 2,27 на хиляда върху данъчната оценка на имотите , разпределена за следните видове дейности:

            А/    събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депа  или  други  инсталации и съоръжения за третирането им  - 0,67 на хиляда 

 

Б/    проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60  и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците - 1,22 на хиляда 

           

            В/   почистване, в това число и от сняг, на уличните платна, площадите, алеите, парковите и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване, както и  почистване на стари замърсявания – 0,38 на хиляда

 

І.1.2. За  гр.Игнатиево, с.Любен Каравелово и селищни образувания - 5,03 на хиляда върху данъчната оценка на имотите , разпределена за следните видове дейности:

             А/   събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депа  или  други  инсталации и съоръжения за третирането им  - 1,49 на хиляда 

 

Б/    проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60  и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците - 2,71на хиляда 

           

            В/   почистване, в това число и от сняг, на уличните платна, площадите, алеите, парковите и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване, както и  почистване на стари замърсявания – 0,83 на хиляда 

 

І.1.3. За с.Въглен – да не се начислява такса за битови отпадъци за следните видове дейности:

            А/   събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депа  или  други  инсталации и съоръжения за третирането им; 

 

Б/   проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60  и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците;

           

            В/   почистване, в това число и от сняг, на уличните платна, площадите, алеите, парковите и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване, както и  почистване на стари замърсявания;

 

І.1.4. За  с.Кичево и селищни образувания - 2,66 на хиляда върху данъчната оценка на имотите , разпределена за следните видове дейности:

             А/   събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депа  или  други  инсталации и съоръжения за третирането им  - 0,79 на хиляда 

 

Б/    проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60  и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците - 1,43 на хиляда 

           

            В/   почистване, в това число и от сняг, на уличните платна, площадите, алеите, парковите и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване, както и  почистване на стари замърсявания – 0,44 на хиляда 

 

І.1.5. За всички останали населени места и селищни образувания- 5,4 на хиляда  върху данъчната оценка на имотите, разпределена за следните видове дейности:

А/   събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депа  или  други  инсталации и съоръжения за третирането им  -1,60  на хиляда 

 

Б/   проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60  и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците-  2,91 на хиляда 

 

В/  почистване, в това число и от сняг, на уличните платна, площадите, алеите, парковите и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване, както и  почистване на стари замърсявания– 0,89 на хиляда 

 

І.2. За всички имоти на граждани /физически лица, собственици или ползватели/, непопадащи в районите на организираното сметосъбиране и сметоизвозване, определени със Заповед № 801/28.10.2013 г.. на Кмета на Община Аксаково -  таксата за битови отпадъци се определя в размер на 1,02 на хиляда върху данъчната оценка на имотите, разпределена само за следните видове дейности:

Б/   проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60  и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците- 0,70 на хиляда 

 

В/   почистване, в това число и от сняг, на уличните платна, площадите, алеите, парковите и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване, както и  почистване на стари замърсявания– 0,32 на хиляда 

 

I.3. За незастроените имоти на граждани /физически лица, собственици или ползватели/-  таксата за битови отпадъци се определя:

I.3.1. За всички населени места и селищни образувания на територията на Община Аксаково 1,02 на хиляда  върху данъчната оценка на имотите , разпределена за следните видове дейности:

 

Б/   проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60  и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците-  0,70 на хиляда 

 

В/   почистване, в това число и от сняг, на уличните платна, площадите, алеите, парковите и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване, както и  почистване на стари замърсявания – 0,32 на хиляда

 

І.4. За недвижими имоти, които не се използват целогодишно, и за които на лицата /физически лица, собственици или ползватели/ не се начислява ТБО на основание решение на Общински съвет-Аксаково – таксата за битови отпадъци се определя в размер на 1,02 на хиляда  върху данъчната оценка на имотите, разпределена за следните видове дейности:

 

Б/   проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60  и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците- 0,70 на хиляда 

 

В/   почистване, в това число и от сняг, на уличните платна, площадите, алеите, парковите и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване, както и  почистване на стари замърсявания – 0,32 на хиляда

 

ІІ.За недвижимите нежилищни имоти на фирми /предприятия, търговски дружества, кооперации и еднолични търговци и др./.

 

ІІ.1. За застроените нежилищни имоти на фирми /предприятия, търговски дружества, кооперации, еднолични търговци и др./, попадащи в районите с организирано сметосъбиране и сметоизвозване, определени със Заповед № 801/28.10.2013 г. на Кмета на Община Аксаково, таксата за битови отпадъци се определя - 7,5 на хиляда  върху по-високата между отчетната стойност на имотите и данъчната им оценка, разпределена за следните видове дейности:

А/     събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депа  или  други  инсталации и съоръжения за третирането им  -  5,2 на хиляда 

 

Б/     проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60  и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците- 1,55 на хиляда 

 

В/    почистване, в това число и от сняг, на уличните платна, площадите, алеите, парковите и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване, както и  почистване на стари замърсявания 0,75 на хиляда 

 

ІІ.2. За незастроените нежилищни имоти на фирми /предприятия, търговски дружества, кооперации и еднолични търговци и др./, попадащи в районите с организирано сметосъбиране и сметоизвозване, определени със Заповед № 801/28.10.2013 г. на Кмета на Община Аксаково-  таксата за битови отпадъци се определя в размер на 2,3 на хиляда  върху по-високата между отчетната стойност на имотите и данъчната им оценка, разпределена само за следните видове дейности:

Б/   проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60  и чл.64 от Закона за управление на отпадъците- 1,55 на хиляда 

 

В/   почистване, в това число и от сняг, на уличните платна, площадите, алеите, парковите и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване, както и  почистване на стари замърсявания – 0,75 на хиляда 

 

ІІ.3. За застроените нежилищни имоти на фирми /предприятия, търговски дружества, кооперации, еднолични търговци и др./, непопадащи в районите на организираното сметосъбиране и сметоизвозване, определени със Заповед № 801/28.10.2013 г.  на Кмета на Община Аксаково -  таксата за битови отпадъци се определя в размер на 2,3 на хиляда  върху по-високата между отчетната стойност на имотите и данъчната им оценка, разпределена само за следните видове дейности:

Б/   проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60  и чл.64 от Закона за управление на отпадъците- 1,55 на хиляда 

 

В/   почистване, в това число и от сняг, на уличните платна, площадите, алеите, парковите и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване, както и  почистване на стари замърсявания – 0,75 на хиляда 

 

ІІ.4  За незастроените нежилищни имоти на фирми /предприятия, търговски дружества, кооперации, еднолични търговци и др./, непопадащи в районите на организираното сметосъбиране и сметоизвозване, определени със Заповед № 801/28.10.2013 г. на Кмета на Община Аксаково -  таксата за битови отпадъци се определя в размер на 1,8 на хиляда  върху по-високата между отчетната стойност на имотите и данъчната им оценка, разпределена само за следните видове дейности:

Б/   проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60  и чл.64 от Закона за управление на отпадъците-  1,05 на хиляда 

 

В/   почистване, в това число и от сняг, на уличните платна, площадите, алеите, парковите и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване, както и  почистване на стари замърсявания – 0,75 на хиляда 

 

ІІ.5 За недвижими нежилищни имоти на фирми /предприятия, търговски дружества, кооперации, еднолични търговци и др./, когато са сключили договор с лицензирана фирма за извършване на услугата по сметосъбиране и сметоизвозване и са освободени с решение на Общински съвет-Аксаково за този вид услуга – таксата за битови отпадъци се определя в размер на 2,3 на хиляда  върху по-високата между отчетната стойност на имотите и данъчната им оценка, разпределена само за следните видове дейности:

Б/   проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60  и чл.64 от Закона за управление на отпадъците-  1,55 на хиляда 

 

В/   почистване, в това число и от сняг, на уличните платна, площадите, алеите, парковите и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване, както и  почистване на стари замърсявания – 0,75 на хиляда 

 

ІІІ. За недвижимите жилищни имоти на фирми /предприятия, търговски дружества, кооперации, еднолични търговци и др./

 

ІІІ.1. За районите с организирано сметосъбиране и сметоизвозване, определени със Заповед 801/28.10.2013 г. на Кмета на Община Аксаково, таксата за битови отпадъци се определя:

ІІІ.1.1. За  гр. Аксаково и селищни образувания - 2,27 на хиляда  върху данъчната оценка на имотите , разпределена за следните видове дейности:

             А/    събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депа  или  други  инсталации и съоръжения за третирането им  - 0,67 на хиляда 

 

Б/    проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60  и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците – 1, 22 на хиляда 

           

            В/   почистване, в това число и от сняг, на уличните платна, площадите, алеите, парковите и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване, както и  почистване на стари замърсявания – 0,38 на хиляда

 

ІІІ.1.2. За  гр.Игнатиево, с.Любен Каравелово и селищни образувания -  5,03 на хиляда върху данъчната оценка на имотите , разпределена за следните видове дейности:

             А/   събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депа  или  други  инсталации и съоръжения за третирането им  - 1,49 на хиляда 

 

Б/    проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60  и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците - 2,71на хиляда 

           

            В/   почистване, в това число и от сняг, на уличните платна, площадите, алеите, парковите и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване, както и  почистване на стари замърсявания – 0,83 на хиляда 

 

ІІІ.1.3. За с.Въглен – да не се начислява такса за битови отпадъци за следните видове дейности:

            А/   събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депа  или  други  инсталации и съоръжения за третирането им; 

 

Б/   проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60  и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците;

           

            В/   почистване, в това число и от сняг, на уличните платна, площадите, алеите, парковите и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване, както и  почистване на стари замърсявания;

 

ІІІ.1.4. За с.Кичево и селищни образувания - 2,66 на хиляда върху данъчната оценка на имотите , разпределена за следните видове дейности:

             А/   събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депа  или  други  инсталации и съоръжения за третирането им  - 0,79 на хиляда 

 

Б/    проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60  и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците - 1,43 на хиляда 

           

            В/   почистване, в това число и от сняг, на уличните платна, площадите, алеите, парковите и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване, както и  почистване на стари замърсявания – 0,44 на хиляда 

 

ІІІ.1.5. За всички останали населени места и селищни образувания- 5,40 на хиляда  върху данъчната оценка на имотите , разпределена за следните видове дейности:

А/   събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депа  или  други  инсталации и съоръжения за третирането им  - 1,60  на хиляда 

 

Б/   проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60  и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците-  2,91 на хиляда 

 

В/  почистване, в това число и от сняг, на уличните платна, площадите, алеите, парковите и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване, както и  почистване на стари замърсявания– 0,89 на хиляда 

 

ІІІ.2. За всички жилищни имоти на фирми /предприятия, търговски дружества, кооперации, еднолични търговци и др./, непопадащи в районите на организираното сметосъбиране и сметоизвозване, определени със Заповед № 801/28.10.2013 г. на Кмета на Община Аксаково -  таксата за битови отпадъци се определя в размер на 1,02 на хиляда върху данъчната оценка на имотите, разпределена само за следните видове дейности:

Б/   проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60  и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците-0,70 на хиляда 

 

В/   почистване, в това число и от сняг, на уличните платна, площадите, алеите, парковите и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване, както и  почистване на стари замърсявания– 0,32 на хиляда 

 

ІІІ.3. За незастроените жилищни имоти на фирми /предприятия, търговски дружества, кооперации, еднолични търговци и др./, попадащи в районите на организираното сметосъбиране и сметоизвозване, определени със Заповед № 801/28.10.2013 г. на Кмета на Община Аксаково -  таксата за битови отпадъци се определя:

ІІІ.3.1. За всички населени места и селищни образувания на територията на Община Аксаково 1,02 на хиляда  върху данъчната оценка на имотите , разпределена за следните видове дейности:

 

Б/   проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60  и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците- 0,70 на хиляда 

 

В/   почистване, в това число и от сняг, на уличните платна, площадите, алеите, парковите и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване, както и  почистване на стари замърсявания – 0,32 на хиляда

 

ІІІ.4 За недвижими жилищни имоти, които не се използват целогодишно и за които задължените лица – фирми /предприятия, търговски дружества, кооперации, еднолични търговци и др./, са освободени с решение на Общински съвет-Аксаково – таксата за битови отпадъци се определя в размер на 1,02 на хиляда  върху данъчната оценка на имотите, разпределена за следните видове дейности:

 

Б/   проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60  и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците- 0,70 на хиляда 

 

В/   почистване, в това число и от сняг, на уличните платна, площадите, алеите, парковите и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване, както и  почистване на стари замърсявания – 0,32 на хиляда

 

ІV.Общински съвет  Аксаково приема и одобрява план – сметка на разходите в дейност „Чистота” за всяка дейност  за 2014 г., съгласно Приложение №1.


 
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg