Община Аксаково ще организира и проведе курс за професионално обучение на регистрирани в ДБТ безработни лица
08.08.2018
О Б Я В А ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” НА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ НА РЕГИСТРИРАНИ В ДБТ БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА ОБЩИНА АКСАКОВО обявява организиране и провеждане...

Олимпийски игри за всички
08.08.2018

Община Аксаково търси да назначи Старши счетоводител към отдел „Счетоводни дейности“
31.07.2018
Основни задължения на старши счетоводителя Обработка на счетоводната информация и отчитането й в синтетични сметки, осигуряване аритметичното им равенство с аналитичните сметки. Изисквания към кандидатите: Образование: Висше...

РЕД НА ЯВЯВАНЕ ВЪВ ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „СВЕТА МАРИНА”
06.07.2018
Ред на явяване във фолклорен фестивал „Света Марина” 17 юли 2018г., местност "Света Марина", с. Ботево, Община Аксаково

Лятна работа
25.06.2018

Прием детски градини 2018-2019г.
15.06.2018
Списък на новопритите деца в детските градини за учебната 2018/2019 година: Списък на новопритите деца в детска градина "Дгужба" гр.Аксаково Списък на новопритите деца в детска градина...

Кампания за осиновяване на безстопанствени животни - кучета.
13.08.2018
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Уведомяваме Ви, че Община Акасково организира кампания за осиновяване на безстопанствени животни - кучета. Надяваме се да се включите в тази благородна кауза, защото...

Обява Областна дирекция "Земеделие" - Варна
07.08.2018
Заповед по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Варна График за провеждане на заседанията на комисията

Обява Общинска служба по земеделие гр. Аксаково
02.08.2018
На основание чл.72, ал.4 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването за земеделските земи (ППЗСПСЗЗ)

СЪОБЩЕНИЕ
15.06.2018
Уведомяваме Ви, че във връзка с получен в Община Аксаково сигнал за наличието на влечуги – змии в района на „Спортна и детска площадка Юг”,...

Община Аксаково търси да назначи двама експерти за работа в Центъра за предоставяне на социални услуги на едно гише
13.06.2018
Община Аксаково Търси да назначи двама експерти за работа в Центъра за предоставяне на социални услуги на едно гише и разработената електронна платформа „Social One Stop...

Областният информационен център-Варна провежда обиколка със събития във всички общини на област Варна
12.04.2018
СЪОБЩЕНИЕ Областният информационен център-Варна провежда обиколка със събития във всички общини на област Варна. Темата е „Европа за младите предприемачи“. Събитията се организират с участието на...

Съобщение за заседание на ПК на 18.08.2018г.
10.08.2018
С Ъ О Б Щ Е Н И Е На 16.08.2018г. от 13:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по “Общинска собственост, устройство на...

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
20.07.2018
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 038/19.07.2018г. на Общински съвет...

Съобщение за заседание на ПК на 12.07.2018г.
06.07.2018
С Ъ О Б Щ Е Н И Е На 12.07.2018г. от 13:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Образование, култура, вероизповедание, спорт...

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
22.06.2018
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 036/21.06.2018г. на Общински съвет...

Съобщение за заседание на ПК на 14.06.2018г
14.06.2018
СЪОБЩЕНИЕ На 14.06.2018г. от 13.00 часа ще се проведе заседание на заседание на П.К. по „Установяване конфликт на интереси, обществен ред и законност, транспорт и съобщения”...

Съобщение за заседание на ПК на 14.06.2018г
07.06.2018
С Ъ О Б Щ Е Н И Е На 14.06.2018г. от 13.30 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Здравеопазване, социално...

Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
02.08.2018
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП за: изменението на действащия...

СЪОБЩЕНИЕ
18.07.2018
Общинска администрация Аксаково съобщава, че в Държавен вестник бр. 59 от 17.07.2018 г. е обнародвана заповед № РД-18-7706-123/22.05.2018 г. на областен управител на област с...

СЪОБЩЕНИЕ
17.07.2018
Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.26, ал.1 и ал.2 от...

Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
12.07.2018
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП за: за имот с идентификатор...

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
11.07.2018
С Ъ О Б Щ Е Н И Е ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА Община Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че са...

ОБЯВЛЕНИЕ
02.07.2018
ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс / в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30...

ОБЯВЛЕНИЕ
02.07.2018
ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс, уведомявам лицето: Ашот Акопян че е започнало административно производство за заверка на молба-...

ОБЯВЛЕНИЕ
02.07.2018
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомявам, лицето Димитър Янакиев, че е започнало административно производство за издаване на удостоверение за липса...

УВЕДОМЛЕНИЕ
02.07.2018
УВЕДОМЛЕНИЕ На основание чл. 26 ал. 2 във връзка с чл. 61, ал.3 от АПК, Община Аксаково, Дирекция ОСССК обявява на Дена Георгиева, Минко Георгиев и...

ОБЯВЛЕНИЕ
02.07.2018
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомявам, лицата: Кийрън Лесли и Карън Голдинг, управители на „Кей Кей Ес” ООД, че е...

ОБЯВЛЕНИЕ
04.05.2018
ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр....

ОБЯВЛЕНИЕ
04.05.2018
ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр....

Община Аксаково

Община Аксаково се намира в Североизточна България, област Варна. В състава и влизат 23 населени места на 460,54 кв.км. Има излаз на Черно море – четири километра ивица.

Уникалното разположение на общината благоприятства икономическото, социалното и екологичното и развитие. Намира се в непосредствена близост до природния феномен Побити камъни и защитената местност Батова. Населението на общината е 20426 жители.

Уникално разположение – на територията на Аксаково се намира международното летище Варна, от което през летния сезон има чартърни полети до всички големи летища в Европа и Азия. През територията на общината минава автомагистрала „Хемус”, свързваща Варна със столицата София. В близост се намира пристанища „Варна запад” и „Варна изток”. Чрез добре изградената си транспортна инфраструктура община Аксаково предлага постоянна транспортна връзка с най-големите курортни комплекси по Северното Черноморие – Златни пясъци, Албена, Кранево и Балчик.

Аксаково е сред първите общини, въвело обслужване на едно гише за бизнеса. Има устойчива политика за ниски данъци и такси както за населението, така и за инвеститорите. В общината действат бизнес зони с изградена инфраструктура и комуникации, които предлагат удобство на инвеститорите, техните партньори и служители. Изградена модерна социална инфраструктура, обхващаща всички възрастови и социални групи, включително – газификация, изцяло изградена канализация и водопроводна мрежа и над 70% преасфалтирани улици. Аксаково е средище за съхранение и обогатяване на автентични български обичаи и традиции. Общината подържа и развива читалищата като центрове за изява на самодейни и професионални формации. Културният календар е изкушение за български и чуждестранни гости с неповторимите си традиционни фестивали за автентичен фолклор, а селцата наоколо – пазител на духовни и религиозни ценности с обновените си и приветливи читалища и православни храмове.

Градът подържа активен международен обмен и партньорства с побратимени селища от страни от ЕС и извън него. Землището на Аксаково е предлагало благоприятни условия за живот на много култури, за това е богато на останки от древността. На юг – в местността Побити камъни, праисторически хора от късния палеолит са обитавали пещери и открити селища. Там са намерени кости от риба и черупки от костенурки, културни останки от кремък и глинени съдове. Живописните територии в землището на община Аксаково изобилстват от подходящи места за селски, ловен и спортен туризъм. За любителите на адреналина има разработени маршрути за офроуд и джип сафари.

Аксаково е бизнес сърцето на Варненска област. Младият град за кратко време успя да се превърне в привлекателен център за български и чужди инвеститори. През 2014г. той стана първият носител на наградата „Най-добър малък град”.

За 10 години на територията му бяха вложени над половин милиард лева под формата на модерни екологични производства, логистични бази, съвременни жилищни комплекси от затворен тип. Аксаково е сред българските общини пионери в привличането на европейски средства за подобряване на комуналната, образователната, културната и социалната инфраструктура. Намира се на 7 минути от центъра на гр.Варна, което формира на Аксаково най-атрактивния за бизнес и живот на млади хора район в Североизточна България – едновременно в близост до морския бряг и модерните черноморски курорти и далече от шума на големия град.

Сертификати – Кредитен рейтинг 3В дългосрочен и А1 краткосрочен, Сертификат „Община, готова за бизнес”

Асоциации и членства – Община Аксаково е член на НСОРБ, Асоциация на Българските Черноморски общини, Агенция за икономическо развитие.

От 2008 г. Кметът на Община Аксаково – инж. Атанас Стоилов е Председател на Управителния съвет на Асоциация на Българските Черноморски общини в която са включени 21 общини в близост до Черно море.

Побратимени градове и партньорства – Община Аксаково е побратимена с общините – Сетубал – Португалия, Игуалада – Испания, Кераско – Италия , Тараклия – Република Молдова.

 

Аксаково изкушение за туристите

Освен привлекателно място за живот и бизнес най-добрият малък град за живеене в България за 2014г. – Аксаково, предлага и добри възможности и за туризъм. Градът е на крачка от природния феномен Побити камъни и защитената местност Батова. Живописните територии в землището на община Аксаково изобилстват от подходящи места за селски, ловен и спортен туризъм. За любителите на адреналина има разработени маршрути за офроуд и джип сафари. На територията на общината в близост до селата Любен Каравелово, Ботево, Засмяново, Крумово и Осеново са разположени едни от най-големите и красиви язовири. Неиндустриалната част на община Аксаково граничи с уютна плажна ивица на с.Кранево. Културният календар е изкушение за български и чуждестранни гости с неповторимите си традиционни фестивали за автентичен фолклор, а селцата наоколо – пазител на духовни и религиозни ценности с обновените си и приветливи читалища и православни храмове.

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg