НА 30.04.2019 г. ОБЩИНА АКСАКОВО НЯМА ДА РАБОТИ С ГРАЖДАНИ
25.04.2019

30.04.2019г. Е КРАЙНИЯ СРОК ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСАТА ЗА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ С 5 % ОТСТЪПКА, ПОРАДИ КОЕТО КАСАТА НА „МДТ“ ЩЕ Е С РАБОТНО ВРЕМЕ ОТ 8.30 – 17.00
25.04.2019

„Регионално депо за неопасни отпадъци за общини Варна, Аксакво и Белослав”, землище с. Въглен, Община Аксаково, ще работи с променено работно време
23.04.2019
С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО ПОЛЗВАТЕЛИ НА „РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНИ ВАРНА, АКСАКОВО И БЕЛОСЛАВ”, ЗЕМЛИЩЕ С. ВЪГЛЕН, ОБЩИНА...

Автобусни карти за месец май
23.04.2019
Автобусни карти за месец май ще се продават на пункта за продажба на карти на спирка „Центъра“ – гр.Аксаково, в дните 26, 29 и 30.04.2019...

Покана - Великден
22.04.2019

Основен ремонт на тротоари, улично осветление, ремонт на стълбите по улиците „Кусолкин“, „Павлович“ и „Здравец“, подмяна на водопроводи и асфалтиране на улици в града
12.04.2019
Уважаеми съграждани, Информираме Ви, че от началото на м. Април т.г., Община Аксаково изпълнява проект, който включва основен ремонт на тротоари, улично осветление, ремонт на стълбите...

Съветът на децата
18.03.2019
Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) и от 2003 г. работи в изпълнение на основните...

Общинска служба по Земеделие – Аксаково
23.01.2019
ОБЯВА Общинска служба по Земеделие – Аксаково, на основание чл.18д, ал.4,5, и 6 във връзка с чл.28, ал.3, т.3 и чл.18б, ал.2 ППЗСПЗЗ съобщава, че...

Промени в графика на автобусна линия № 121
18.01.2019
Уважаеми съграждани, уведомяваме Ви, че фирма „Транстриумф Холдинг“ АД пуска допълнителни курсове на линия № 121, считано от 21.01.2019 г., като молим за Вашето мнение относно...

Съобщение
21.12.2018
С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО ПОЛЗВАТЕЛИ НА „РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНИ ВАРНА, АКСАКОВО И БЕЛОСЛАВ”, ЗЕМЛИЩЕ С. ВЪГЛЕН, ОБЩИНА...

Автобусни карти за месец януари
20.12.2018
Автобусни карти за месец януари ще се продават в сградата на Народно читалище „Просвета-1905“ – гр. Аксаково, ет. 1 в дните 27, 28 и 29.12.2018 г.,...

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
12.12.2018
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс уведомявам лицата Донка Бъчварова, Стефка Петрова, Недялко Димитров, Уляна Бъчварова, Анелия Драганова- Куцарова, Денислав Драганов...

Съобщение за заседание на ПК на 18.04.2019г.
11.04.2019
С Ъ О Б Щ Е Н И Е На18.04.2019г. от 11:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по “Общинска собственост, устройство на територията,...

Съобщение за заседание на ПК на 21.03.2019г.
15.03.2019
С Ъ О Б Щ Е Н И Е На 21.03.2019г. от 13:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Бюджет, финанси, и инвестиции”...

Съобщение за заседание на ПК на 21.02.2019г.
14.02.2019
С Ъ О Б Щ Е Н И Е На 21.02.2019г. от 13:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Здравеопазване, социално подпомагане, трудова...

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
04.02.2019
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ СЪОБЩАВА, ЧЕ С ПРОТОКОЛ № 045/ 31.01.2019Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ...

Съобщение за заседание на ПК на 17.01.2019г.
17.01.2019
С Ъ О Б Щ Е Н И Е На 24.01.2019г. от 13:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по “Общинска собственост, устройство на територията,...

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
19.12.2018
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 041/25.10.2018г. на...

Съобщение
15.04.2019
СЪОБЩЕНИЕ Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна, на основание чл.26, ал.1 и чл.61, ал.1 и ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), съобщава на: БОРИСЛАВ...

На основание чл.61, ал.3 от АПК
11.04.2019
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл.61, ал.3 от АПК и във връзка с разпоредбите на §4, ал.8 от ПЗР на Наредба №РД-02-20-5 от 15.12.2016г., в сила от...

Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
08.04.2019
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП: за...

Съобщение
04.04.2019
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА В Държавен вестник бр.27 от 02.12.2019г. е обнародвано съобщение за изработен проект за ПУП-ПП за обект „Електропровод ВЛ 110 кV...

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
03.04.2019
С Ъ О Б Щ Е Н И Е ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА Община Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че са...

Съобщение
03.04.2019
Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), съобщава на: ИЛИЯН ТОДОРОВ от гр.Варна, че по повод заявление...

На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодек
22.04.2019
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс уведомявам лицата: Димитринка Пеева, Анатоли Марков, Димитра Георгиева, Пламенка Ненова, Марияна Стоянова, Добри Белев, Хриска Димитрова, Пламен...

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
25.03.2019
О Б Я В А На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява засегнатата...

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
21.03.2019
О Б Я В А На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява засегнатата...

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния
13.03.2019
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомявам лицата Ваньо Иванов и Милчо Иванов, че е започнало административно производство за издаване...

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
13.03.2019
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомявам лицата Костадн Петров, Димчо Георгиев, Стоянка Станчева, Василка Йорданова, Тодорка Димитрова, че е...

ДО МАРТИН ОВЧАРОВ
07.03.2019
ДО МАРТИН ОВЧАРОВ ГР. ВАРНА ж.к. „Вл. Варненчик” № 19, вх.5, ет.3, ап.88 С КОПИЕ ДО МАРТИН ОВЧАРОВ С. ДОЛИЩЕ, ОБЩИНА АКСАКОВО УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ОВЧАРОВ, Община Аксаково е собственик на дворно място...

Община Аксаково

Община Аксаково се намира в Североизточна България, област Варна. В състава и влизат 23 населени места на 460,54 кв.км. Има излаз на Черно море – четири километра ивица.

Уникалното разположение на общината благоприятства икономическото, социалното и екологичното и развитие. Намира се в непосредствена близост до природния феномен Побити камъни и защитената местност Батова. Населението на общината е 20426 жители.

Уникално разположение – на територията на Аксаково се намира международното летище Варна, от което през летния сезон има чартърни полети до всички големи летища в Европа и Азия. През територията на общината минава автомагистрала „Хемус”, свързваща Варна със столицата София. В близост се намира пристанища „Варна запад” и „Варна изток”. Чрез добре изградената си транспортна инфраструктура община Аксаково предлага постоянна транспортна връзка с най-големите курортни комплекси по Северното Черноморие – Златни пясъци, Албена, Кранево и Балчик.

Аксаково е сред първите общини, въвело обслужване на едно гише за бизнеса. Има устойчива политика за ниски данъци и такси както за населението, така и за инвеститорите. В общината действат бизнес зони с изградена инфраструктура и комуникации, които предлагат удобство на инвеститорите, техните партньори и служители. Изградена модерна социална инфраструктура, обхващаща всички възрастови и социални групи, включително – газификация, изцяло изградена канализация и водопроводна мрежа и над 70% преасфалтирани улици. Аксаково е средище за съхранение и обогатяване на автентични български обичаи и традиции. Общината подържа и развива читалищата като центрове за изява на самодейни и професионални формации. Културният календар е изкушение за български и чуждестранни гости с неповторимите си традиционни фестивали за автентичен фолклор, а селцата наоколо – пазител на духовни и религиозни ценности с обновените си и приветливи читалища и православни храмове.

Градът подържа активен международен обмен и партньорства с побратимени селища от страни от ЕС и извън него. Землището на Аксаково е предлагало благоприятни условия за живот на много култури, за това е богато на останки от древността. На юг – в местността Побити камъни, праисторически хора от късния палеолит са обитавали пещери и открити селища. Там са намерени кости от риба и черупки от костенурки, културни останки от кремък и глинени съдове. Живописните територии в землището на община Аксаково изобилстват от подходящи места за селски, ловен и спортен туризъм. За любителите на адреналина има разработени маршрути за офроуд и джип сафари.

Аксаково е бизнес сърцето на Варненска област. Младият град за кратко време успя да се превърне в привлекателен център за български и чужди инвеститори. През 2014г. той стана първият носител на наградата „Най-добър малък град”.

За 10 години на територията му бяха вложени над половин милиард лева под формата на модерни екологични производства, логистични бази, съвременни жилищни комплекси от затворен тип. Аксаково е сред българските общини пионери в привличането на европейски средства за подобряване на комуналната, образователната, културната и социалната инфраструктура. Намира се на 7 минути от центъра на гр.Варна, което формира на Аксаково най-атрактивния за бизнес и живот на млади хора район в Североизточна България – едновременно в близост до морския бряг и модерните черноморски курорти и далече от шума на големия град.

Сертификати – Кредитен рейтинг 3В дългосрочен и А1 краткосрочен, Сертификат „Община, готова за бизнес”

Асоциации и членства – Община Аксаково е член на НСОРБ, Асоциация на Българските Черноморски общини, Агенция за икономическо развитие.

От 2008 г. Кметът на Община Аксаково – инж. Атанас Стоилов е Председател на Управителния съвет на Асоциация на Българските Черноморски общини в която са включени 21 общини в близост до Черно море.

Побратимени градове и партньорства – Община Аксаково е побратимена с общините – Сетубал – Португалия, Игуалада – Испания, Кераско – Италия , Тараклия – Република Молдова.

 

Аксаково изкушение за туристите

Освен привлекателно място за живот и бизнес най-добрият малък град за живеене в България за 2014г. – Аксаково, предлага и добри възможности и за туризъм. Градът е на крачка от природния феномен Побити камъни и защитената местност Батова. Живописните територии в землището на община Аксаково изобилстват от подходящи места за селски, ловен и спортен туризъм. За любителите на адреналина има разработени маршрути за офроуд и джип сафари. На територията на общината в близост до селата Любен Каравелово, Ботево, Засмяново, Крумово и Осеново са разположени едни от най-големите и красиви язовири. Неиндустриалната част на община Аксаково граничи с уютна плажна ивица на с.Кранево. Културният календар е изкушение за български и чуждестранни гости с неповторимите си традиционни фестивали за автентичен фолклор, а селцата наоколо – пазител на духовни и религиозни ценности с обновените си и приветливи читалища и православни храмове.

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg