Уведомления Дирекция УТ

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
19.03.2019
С Ъ О Б Щ Е Н И Е       ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА                 Община Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди:                 Заповед  №ЗД-7/13.03.2019г. на  Директор дирекция „УТ” при Община Аксаково за одобряване на скица – предложение за  допускане изработване  на проект за ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-38 в кв.4 по плана на с.Въглен, общ Аксаково с цел промяна на конкретното отреждане и установяване начин и характер на застрояване на имота.               Заповед  №ЗД-8/13.03.2019г. на  Директор дирекция „УТ” при Община Аксаково за одобряване на скица – предложение за  допускане изработване  на проект за ПУП-ПРЗ за УПИ...

На основание чл.61, ал.3 от АПК
18.03.2019
СЪОБЩЕНИЕ                 На основание чл.61, ал.3 от АПК и във връзка с разпоредбите на §4, ал.8 от ПЗР на Наредба №РД-02-20-5 от 15.12.2016г., в сила от 13.01.2017г., за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри към чл.31 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР ), дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна, съобщава на :   1.КРАСИМИР НИКОЛОВ    че е издадена заповед на Кмета на община Аксаково №67/04.02.2019г. за изменение по чл.51, ал.1, т.1 и т.2 от ЗКИР на кадастралния план на с.Доброглед, общ.Аксаково, обл. Варна, състоящо се в отразяване на регулационните линии на УПИ І86 в кв.10...

Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
07.03.2019
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА               Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП:        за изменението на действащия план на гр.Игнатиево, общ.Аксаково, обл.Варна в частта му относно урегулиран поземлен имот IX-„за спортна зала“, кв.29, с цел промяна на устройствената зона и конкретното отреждане на имота от „за спортна зала“ в „за търговия и обществено обслужване.          Проекта за подробен устройствен план е изложен за разглеждане в техническа служба на Община Аксаково, ет.4, ст.6.     ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ    

Съобщение
07.03.2019
           Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с  чл.26, ал.1 и ал.2 от АПК, съобщава на:   ВЕЛИСЛАВА ТОДОРОВА ХРИСТО ДОБРЕВ ЦАРЕВКА ДИМИТРОВА ГРОЗДАН ДОБРЕВ НАДЕЖДА МИХАЙЛОВА - собственици  на урегулирани поземлени имоти в кв.11 по РП на с.Климентово ;   че по повод заявление с вх.№ УТ 48-5/16.01.2019г., подадено от Добромир Атанасов и Виолета Иванова, е образувана административна преписка за изменение на кадастралния план на с.Климентово, общ.Аксаково, обл. Варна,  състоящо се в отразяване на регулационните линии  на УПИ VІ115 в кв.11 като кадастрални граници, вследствие на което, имоти пл.№115 и 116 се заличават и се...

Съобщение
07.03.2019
Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с  чл.26, ал.1 и ал.2 от АПК, съобщава на:   ЯНИЦА КИРЯКОВА СТАНИСЛАВ НЕДЕЛЧЕВ   че по повод заявление с вх.№ УТ 48-3/15.01.2019г., подадено от Десислава Цветанова, е образувана административна преписка за изменение на кадастралния план на с.Генерал Кантарджиево, общ.Аксаково, обл. Варна,  състоящо се в отразяване на регулационните линии на УПИ ХХVІІІ256 в кв.20 като кадастрални граници, както и отразяване на построената в него сграда, вследствие на което, имот пл.№ 256 се заличава и се образуват два имота с нови пл.№536 и 537.             Преписката може да...

Съобщение
26.02.2019
Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с  чл.26, ал.1 и ал.2 от АПК, съобщава на:   СТОЯНА ЖЕЧЕВА РУМЕН ПЕТРОВ   че по повод заявление с вх.№ УТ48-122/17.12.2018г., подадено от Иван Иванов, е образувана административна преписка за изменение на кадастралния план на с.Крумово, общ.Аксаково, обл. Варна,  състоящо се в отразяване на регулационните линии на УПИ V85 в кв.24 като кадастрални граници и на построените в нено сгради, вследствие на което, имоти  пл.№№82 и 85 се заличават и се образуват три имота с нови пл.№318, 319 и 320.             Преписката може да бъде разгледана...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg