Местност „Янчова поляна”

Местност „Янчова поляна” -№510.1210
12.03.2019
ОБЯВЛЕНИЕ                   Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е издадена заповед за одобряване оценката на придаваеми части към новообразуван имот по плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ за селищно образувание /СО/ „Янчова поляна”, КР 510, землище гр. Аксаково, община Аксаково.             Уведомяват се Диана Стоянова, Иван Кирязов, Атанас Анастасов, Георги Анастасов, Нели Качакова и всички заинтересовани лица, че е издадена заповед № 4/23.01.2019 г.  на Кмета на община Аксаково, издадена...

Местност „Янчова поляна” - №510.224 и 510.1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1303 и 510.1238
30.01.2019
ОБЯВЛЕНИЕ   Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс / в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./,  Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява на ЕВГЕНИ НИКОЛОВ, ГЕОРГИ НИКОЛОВ, НИКОЛИНА ГЕОРГИЕВА, МАРИЯ АТАНАСОВА, ДОРА АТАНАСОВА, НАДКА ГЕОРГИЕВА, БОРИС ЯНЕВ, ИВАНКА ДИМИТРОВА, АЛБЕНА ДИМИТРОВА, ХРИСТИНА ДИМИТРОВА, ХРИСТИНА СТОЯНОВА, МАРА ПАНЧЕВА, РАДКА ГРАМАТИКОВА, АНЕЛИНА АНГЕЛОВА, ТЕМЕНУГА МИТЕВА, ТОДОР УЗУНОВ, СЛАВКА БОРИСОВА, МИЛКА ДИМИТРОВА, ЗЛАТКА ВАСИЛЕВА, ТОДОР СТАВРЕВ, ВЛАДИМИР ИВАНОВ, НЕЛИ ГЕОРГИЕВА, ДОРА ГЕОРГИЕВА, СЛАВИМИР ПИЛИБОСОВ, ИВАНКА МИТЕВА, ПЕТЯ ВЪЛЧАНОВА И НОНА СТЕФАНОВА, че във връзка със заявление с...

Местност „Янчова поляна” - №510.574
11.01.2019
ОБЯВЛЕНИЕ                   Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на СО „Янчова поляна”, КР 510, землище гр. Аксаково, община Аксаково.             Уведомяват се наследниците на Павли  Атанасов/като собственици на стар имот №162/, наследниците на Атанас  Атанасов/като собственици на стар имот №165/, наследниците на Георги  Станчев/като собственици на стар имот №271/ и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство...

Местност „Янчова поляна” - №510.572
11.01.2019
ОБЯВЛЕНИЕ                   Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на СО „Янчова поляна”, КР 510, землище гр. Аксаково, община Аксаково.             Уведомяват се наследниците на Павли Ганчев Атанасов/като собственици на стар имот №162/, наследниците на Георги  Станчев/като собственици на стар имот №271/ и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ във...

Местност „Янчова поляна” - №510.571
11.01.2019
ОБЯВЛЕНИЕ                   Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на СО „Янчова поляна”, КР 510, землище гр. Аксаково, община Аксаково.             Уведомяват се наследниците на Павли Ганчев Атанасов/като собственици на стар имот №162/, наследниците на Георги  Станчев/като собственици на стар имот №271/ и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ във...

Местност „Янчова поляна” - №510.1210
09.01.2019
ОБЯВЛЕНИЕ                   Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е издадена заповед за одобряване оценката на придаваеми части към новообразуван имот по плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ за селищно образувание /СО/ „Янчова поляна”, КР 510, землище гр. Аксаково, община Аксаково.             Уведомяват се Диана Стоянова, Петър Христов и всички заинтересовани лица, че е издадена заповед № 233/21.11.2018 г.  на Кмета на община Аксаково, с която се отменя заповед № 274/25.11.2016...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg