Местност „Над асфалта”

Местност „Над асфалта” - №103.1622
19.03.2019
ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по издаване на скица по обстоятелствена проверка за НИ № 103.1622 по  плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Над асфалта”, КР 103, землище гр. Аксаково, община Аксаково.             Уведомяват се наследниците на Тодора  Кирязова, а именно: Тодорка Комянова, Нешка Кирязова, Дилян Кирязов, Ивайло Кирязов, Иванка Димитрова, Недялка Върбанова, Надка Георгиева, Тодорка Николова, Марчи Желязкова, Борис Янев,...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg