Местност „Лозите”

Местност „Лозите” - №501.19
22.06.2018
ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията”  при Община Аксаково, област Варна обявява, че е издадена заповед по реда на §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Лозите”, КР 501, землище с.Кичево, община Аксаково. Уведомяват се Анна Николова и всички заинтересовани лица, че е издадена заповед № 84/11.05.2018 г. на Кмета на община Аксаково за утвърждаване оценката на 4 кв.м. придаваеми части към новообразуван имот  №501.19  по...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg