Съобщения екология

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
13.09.2018
ОБЯВА За инвестиционно предложение     На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява, че общинска администрация е входирано под  № ИП10-25/11.09.2018г. Уведомление инвестицонно предложение: Увелечаване на годишната норма за ефективност за консумация на електроенергия за инсталацията, попадаща в Приложение 4 на ЗООС – Интензивно отглеждане на свине. Промяна във вида и количествата на някои от отпадъците, генерирани на територията на свинекомплекса.   С Възложител : „МАНЕКС СЪН” АД, С адрес и седелища на управление: с. Слънчево, Община Аксаково, Област Варна   Резюме на предложението може да откриете – тук:   Мотивирани писмени възражения, против реализацията на инвестиционното намерение, се...

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
13.09.2018
ОБЯВА   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява, че има инвестиционно намерение за: "Изграждане на ИКТ инфраструктура в сградата на общинска администрация - Аксаково", по мярка 3.1.1 „Изграждане на ИКТ инфраструктура в общинските административни сгради“, включена в Стратегията за ВОМР на територията на МИГ  „Девня – Аксаково финансирана по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. Община Аксаково има инвестиционно...

Уведомление за инвестиционно намерение
13.09.2018
Уведомление за инвестиционно намерение

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
11.09.2018
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
10.09.2018
  ОБЯВА   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява, че има инвестиционно намерение за „Изработване на ПУП – ПРЗ за УПИ V-клубни помещения и УПИ І-кметство, здравна служба, кв. 36 по плана на с. Куманово, общ. Аксаково с цел обединяване на два имота, с конкретно отреждане „за кметство, здравна служба и общ. обслужване”.   Община Аксаково има инвестиционно намерение за „Изработване на ПУП – ПРЗ за УПИ V-клубни помещения и УПИ І-кметство, здравна служба, кв. 36 по плана на с. Куманово, общ. Аксаково с цел обединяване на два имота, с конкретно отреждане...

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
17.08.2018
  ОБЯВА За инвестиционно предложение     На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява, че общинска администрация е входирано под  № ИП10-23/14.08.2018г. Уведомление инвестицонно предложение: „Приемо-предавателна станция за глас и/или данни на БТК ЕАД №VА4201” гр. Аксаково, Община Акасково   С Възложител : „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕАД, С адрес и седелища на управление: гр. София, бул. „Цариградско шосе”№115И   Дейността представлява: Монтаж на приемо-предавателна станция за глас и/или данни на БТК ЕАД №VА4201 на покрива на обществена сграда.   Мотивирани писмени възражения, против реализацията на инвестиционното намерение, се приемат на “едно гише” в сградата на РИОСВ – Варна, в...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg