Съобщения екология

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС - Темпо Лидер ООД
07.11.2018
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС - Темпо Лидер ООД

Съобщение за обществен достъп до информация по Приложение № 2 към чл. 6 от НУРИОВОС 2
01.11.2018
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС, обн. ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), Община Аксаково осигурява обществен достъп до информация по Приложение № 2 към чл. 6 от НУРИОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на стопанска постройка, с цел отглеждане на птици – гълъби в ПИ 37246.54.5., с. Климентово, община Аксаково”.   с Възложител: Павлина Савова, , гр. Варна, община Варна   Информацията е достъпна в Отдел „ООС”, ет. 6, стая № 3, в сградата на Община Аксаково: гр. Аксаково, ул. „Георги Петлешев” № 58 б. Писмени...

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
29.10.2018
ОБЯВА   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява, че има инвестиционно намерение за: „Изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 12406.31.25, по КК на с.Въглен, общ. Аксаково, обл. Варна, с цел застрояване на имота „За приют за безстопанствени кучета и др. обслужващи сгради”. Община Аксаково има инвестиционно намерение за „Изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 12406.31.25, по КК на с.Въглен, общ. Аксаково, обл. Варна, с цел застрояване на имота...

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
19.10.2018
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС - Атлант 2003

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
19.10.2018
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
10.10.2018
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС - Тера Делукс ЕООД

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg