Съобщения екология

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
16.07.2019
ОБЯВА За инвестиционно предложение     На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява, че общинска администрация е входирано под № ИП10-5/ 19.06.2019г., Уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на малко производствено предприятие за екобрикети“, производственото предприятие ще бъде изградено в поземлен имот № 001020, находящ се в местността „Старо село“, село Слънчево, Община Аксаково     С Възложител : „БЕКО-СИСТЕМ“ООД, С адрес: гр. Варна,     Мотивирани писмени възражения, против реализацията на инвестиционното намерение, се приемат на “едно гише” в сградата на РИОСВ – Варна, в 14 дневен срок от датата на публикуване на настоящата обява.     ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Съобщение за обществен достъп до информация по Приложение № 2 към чл. 6 от НУРИОВОС 2
11.07.2019
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС, обн. ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), Община Аксаково осигурява обществен достъп до информация по Приложение № 2 към чл. 6 от НУРИОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на водовземно съоръжение /сондажен кладенец/, в ПИ 37099.47.40, с. Кичево, община Аксаково, област Варна.     с Възложител: „Андреа 2012“ ЕООД,   гр. Варна, община Варна   Информацията е достъпна в Отдел „ООС”, ет. 6, стая № 3, в сградата на Община Аксаково: гр. Аксаково, ул. „Георги Петлешев” № 58 б. Писмени становища, възражения, мнения...

Фумигиране на открити площи срещу вредител – комари в Община Аксаково с препарата „Цитрол 10/4 улв“ при доза 2 л./ха
02.07.2019
В н и м а н и е     УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ, В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 13/.2016г. ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА ОТ ОТРАВЯНЕ ОБЩИНА АКСАКОВО, ВИ     У В Е Д О М Я В А  З А  С Л Е Д Н О Т О:     От 10.07. до 15.07.2019г. в периода от залез слънце до 10.00 часа ще се проведе третиране на райони в гр. Аксаково, гр. Игнатиево и с. Слънчево, с препарат /ЦИТРОЛ 10/4 УЛВ при разходна норма 2 л./ХА   ТРЕТИРАНЕТО СЕ ИЗВЪРШВА СРЕЩУ КОМАРИ – ИМАГО.   Подлежащите на третиране площи са както следва:     - гр. Аксаково - 10.07.2019г – резервен...

Инвестиционно предложение
19.06.2019
ОБЯВА За инвестиционно предложение     На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява, че общинска администрация е входирано под № 3200-175/ 19.06.2019г., Уведомление за инвестиционно предложение: „Изработване  на  проект за изменение на действащия план на с. Ген. Кантарджиево, общ. Аксаково в частта му относно кв. 35 по плана на с. Ген. Кантарджиево и конкретно отреждане на имота „за обществено обслужване”.   С Възложител : ОБЩИНА АКСАКОВО, С адрес: гр. Аксаково,     Мотивирани писмени възражения, против реализацията на инвестиционното намерение, се приемат на “едно гише” в сградата на РИОСВ – Варна, в 14 дневен срок от...

Инвестиционно предложение
19.06.2019
ОБЯВА За инвестиционно предложение На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява, че общинска администрация е входирано под № 3200-176/1/ 19.06.2019г., Уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на водовземно съоръжение /сондажен кладенец/, в ПИ 37099.47.40, с. Кичево, община Аксаково, област Варна.   С Възложител : „Андреа 2012“ ЕООД, С адрес: гр. Варна,     Мотивирани писмени възражения, против реализацията на инвестиционното намерение, се приемат на “едно гише” в сградата на РИОСВ – Варна, в 14 дневен срок от датата на публикуване на настоящата обява.     ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Фумигиране на открити площи срещу вредител – комари в Община Аксаково с препарата „Цитрол 10/4 улв“ при доза 2 л./ха
17.06.2019
В н и м а н и е     УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ, В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 13/.2016г. ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА ОТ ОТРАВЯНЕ ОБЩИНА АКСАКОВО ВИ     У В Е Д О М Я В А  З А  С Л Е Д Н О Т О:     1.От 19.06. до 24.06.2019г. В периода от залез слънце до 10.00 часа ще се проведе третиране на райони в гр. Аксаково, гр. Игнатиево, и с. Слънчево, с препарат /ЦИТРОЛ 10/4 УЛВ при разходна норма 2 л./ХА ТРЕТИРАНЕТО СЕ ИЗВЪРШВА СРЕЩУ КОМАРИ – ИМАГО. 2.Подлежащите на третиране площи са както следва: - гр. Аксаково 19.06.2019г – резервен ден 20.06.2019 -...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg