Съобщения екология

Инвестиционно предложение
16.09.2019
ОБЯВА За инвестиционно предложение   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява, че общинска администрация е входирано под № 3200-256/ 12.09.2019г., Уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на складова база, офис и бизнес център” в ПИ с идентификатор 00182.37.32, по КККР на гр. Аксаково, община Аксаково.   С Възложител : „МИЛКОС - ИНЖЕНЕРИНГ“ООД, С адрес: гр. Варна,     Мотивирани писмени възражения, против реализацията на инвестиционното намерение, се приемат на “едно гише” в сградата на РИОСВ – Варна, в 14 дневен срок от датата на публикуване на настоящата обява.     ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Съобщение за обществен достъп до информация по Приложение № 2 към чл. 6 от НУРИОВОС 2
11.09.2019
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС, обн. ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), Община Аксаково осигурява обществен достъп до информация по Приложение № 2 към чл. 6 от НУРИОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на площадка за третиране и рециклиране на строителни отпадъци/СО/“ в имот № 58373.51.125, в землището на с. Припек, община Аксаково, област Варна, с Възложител: „АВТОМАГИСТРАЛИ –ЧЕРНО МОРЕ”АД, гр. Шумен. Информацията е достъпна в Център за информация и обслужване на гражданите: ет. 1, гише № 5 в сградата на Община Аксаково:...

Съобщение за обществен достъп до информация по Приложение № 2 към чл. 6 от НУРИОВОС 2
03.09.2019
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС, обн. ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), Община Аксаково осигурява обществен достъп до информация по Приложение № 2 към чл. 6 от НУРИОВОС за инвестиционно предложение: „Изработване на проект за изменение на действащия план на с. Ген. Кантарджиево, общ. Аксаково в частта му относно кв. 35 по плана на с. Ген. Кантарджиево и конкретно отреждане на имота „за обществено обслужване”   с Възложител: ОБЩИНА АКСАКОВО, гр. Аксаково, община Аксаково   Информацията е достъпна в Отдел „ООС”, ет. 6, стая №...

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
02.09.2019
  ОБЯВА   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява, че има инвестиционно намерение за „Основен ремонт, преустройство и промяна на предназначение на част от сграда Кметство - с. Кичево, УПИ ІV, кр.14, община Аксаково“.   Община Аксаково има инвестиционно намерение за извършване на основен ремонт в сградата на кметството в с.Кичево, община Аксаково и преустройство на част от помещенията в информационно-образователен център. За целта е необходимо изготвяне на технически инвестиционен проект / ТИП /, за подмяна на стара дървена дограма с нова PVC и алуминиева,  подмяна на електро инсталациите, ремонт на фасадите,...

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
30.08.2019
ОБЯВА   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява, че има инвестиционно намерение за „Изработване на ПУП – ПРЗ за изменение на действащия регулационен план на с. Кичево, община Аксаково, в частта му относно площада между О.Т. 24-25-32-34 и УПИ ХІ в кв. 14, състоящо се в проектиране на нова улична регулация с О.Т. 32-25а-25-25в и обособяване на два нови УПИ: ХІІ и ХІV с отреждане за обществено обслужване”.   Община Аксаково има инвестиционно намерение за „Изработване на ПУП – ПРЗ за УПИ V-клубни помещения и УПИ І-кметство, здравна служба, кв. 36...

Съобщение във връзка с провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия
02.08.2019
С Ъ О Б Щ Е Н И Е     Във връзка с провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности . В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезифенкционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме, следното:   От 12.08 до 17.08.2019 г. В периода от залез слънце до 10.00 часа ще се проведе третиране на райони в гр. Аксаково, гр.Игнатиево и с. Слънчево с препарат Цитрол 10/4 УЛВ при разходна норма 2л./Ха. В случай на нужда антидот (противоотрова) няма специфичен – по лекарско предписание. Третирането се извършва срещу...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg