Съобщения екология

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
16.05.2019
ОБЯВА За инвестиционно предложение На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява, че общинска администрация е входирано под № 3200-138/ 13.05.2019г., Уведомление за инвестиционно предложение: „Стоеж на еднофамилна жилища сграда в УПИ ХІ -444(поземлен имот с идентификатор 54145.2.451)”, находящ се в местност „Кърчанлъка“, землище с. Осеново, община Аксаково.   С Възложител : Георги Катцер, С адрес: гр. Варна,     Мотивирани писмени възражения, против реализацията на инвестиционното намерение, се приемат на “едно гише” в сградата на РИОСВ – Варна, в 14 дневен срок от датата на публикуване на настоящата обява.     ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
16.05.2019
  ОБЯВА За инвестиционно предложение На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява, че общинска администрация е входирано под № 3200-127/ 02.05.2019г. и №3200-142/15.05.2019г., Уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на търговски обслужващ комплекс, състоящ се от магазини, офиси, автопаркинг” в ПИ с идентификатор 67489.69.22, с начин на трайно ползване „нива“, местност „Ергенлък“ по КККР на с. Слънчево, община Аксаково, с площ 9 999 кв. м.   С Възложител : Божидар Петров, С адрес: гр. Шумен,     Мотивирани писмени възражения, против реализацията на инвестиционното намерение, се приемат на “едно гише” в сградата на РИОСВ – Варна,...

Съобщение
14.05.2019
В н и м а н и е     УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ, В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 15/ 08.04.2004г. ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА ОТ ОТРАВЯНЕ ОБЩИНА АКСАКОВО ВИ   У В Е Д О М Я В А  З А  С Л Е Д Н О Т О:       НА 14,15 и 16. 05 2019 г. ЩЕ  СИ ИЗВЪРШВА ПРЪСКАНЕ НА ПЛОЩИ ЗАСЕТИ СЪС СЛЪНЧОГЛЕД В МЕСНОСТИТЕ – КАВАЦИТЕ, ЕДИ МЕШЕ, ТОПРЪКЛЪК. В ПЕРИОДА ОТ 09.00 ДО 16.00 ч.                                                 ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЕТИРАНЕТО ОТГОВАРЯ             ЛИЦЕТО: ВЛАДИМИР РАЗСОЛКОВ  

Инвестиционно предложение: „Рехабилитация и реконструкция на участък от път VAR 1081 - от кръстовище с републикански път ІІІ-902 до центъра на с. Въглен, общ. Аксаково
03.05.2019
В изпълнение на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп., бр. 3/2018 г.) на сайта на Община Акасаково е поставена обява на Уведомление за инвестиционното предложение: : : „Рехабилитация и реконструкция на участък от път VAR 1081 - от кръстовище с републикански път ІІІ-902 до центъра на с. Въглен, общ. Аксаково. за осигуряване на обществен достъп на заинтересованите лица и обществеността за изразяване на мотивирани писмени възражения, мнения, становища относно реализацията на инвестиционното намерение.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
16.04.2019
ОБЯВА     На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява засегната общественост на с.Кичево, че има следното инвестиционно намерение: : „Изработване  на проект за изменение на действащия план на с. Кичево, общ. Аксаково в частта му относно о.т.24, 25, 32 и 34 и част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ XI „кметство“, кв.14 по плана на с.Кичево и конкретно отреждане на новообразуващите се имоти за „обществено обслужване”   В инвестиционната програма на Община Аксаково  е включен обект: „Основен ремонт, реконструкция и естетизиране на достъпна селищна среда в обществените територии в централната част на с.Кичево“,...

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
15.04.2019
ОБЯВА     На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява засегната общественост на с. Слънчево, че има следното инвестиционно намерение: „Благоустрояване на УПИ IX „за читалище и магазин“, кв. 16 по плана на с. Слънчево, общ. Аксаково, включващо изграждане на площадка за игра на открито в едно с прилежащите й площи“. Община Аксаково има инвестиционно намерение за извършване на благоустрояване и изграждане на детска площадка в УПИ IX „за читалище и магазин“, кв. 16 по плана на с. Слънчево, съгласно действащата нормативна уредба. Целта на инвестиционното намерение е да се благоустрои горецитирания имот...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg