Съобщения екология

Съобщение за обществен достъп до информация по Приложение № 2 към чл. 6 от НУРИОВОС 2
11.01.2019
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС, обн. ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), Община Аксаково осигурява обществен достъп до информация по Приложение № 2 към чл. 6 от НУРИОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на складове за инвентар и други помощни средства за нуждите на свинекомплекса” в ПИ № 67489.20.318, с. площ 25 807 м2, находящ се в землището на с. Слънчево, община Аксаково, област Варна, с Възложител: „МАНЕКС СЪН” АД, с. Слънчево, Община Аксаково, Област Варна. Информацията е достъпна в Център за информация и...

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
03.01.2019
ОБЯВА За инвестиционно предложение     На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява, че общинска администрация е входирано под  № ИП10-44/ 28.12.2018г. Уведомление инвестицонно предложение: „Извършване рекултивация  на нарушен терен в ПИ № 67489.1.828, с площ 44.450 дка в местността „Дългата нива”, в землището на с. Слънчево, Община Аксаково”, представляващ бивша кариера за добив на инертни материали с изчерпан капацитет.   С Възложител : „Н-Транш” ЕООД, гр. Варна,     Мотивирани писмени възражения, против реализацията на инвестиционното намерение, се приемат на “едно гише” в сградата на РИОСВ – Варна, в 14 дневен срок от датата...

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
02.01.2019
ОБЯВА За инвестиционно предложение На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява, че общинска администрация е входирано под  № ИП10-43/ 27.12.2018г. Уведомление инвестицонно предложение: „Минипивоварна за производство на крафт бира, модул тип преместваем обект” на площ от 41 кв. м, в Дворно място, наето от Възложителя ЕТ „Тера – Веселина Илиева”, находящо се в с. Ботево, община Аксаково, Област Варна, представляващо ПИ №39, включващо УПИ V-39, в кв. 36, с площ 1 270 кв.м по плана на с. Ботево, община Акасково, Област Варна”   С Възложител : ЕТ „ТЕРА – ВЕСЕЛИНА ИЛИЕВА”,...

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
14.12.2018
ОБЯВА За инвестиционно предложение На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява, че общинска администрация е входирано под  № 3200 - 2599/13.12.2018г. Уведомление инвестиционно предложение: „Изграждане на открит паркинг и изместване на канализация“в УПИ ХХІІІ – 2026, с площ 3054 кв.м, кв.93 по плана гр. Аксаково, Община Аксаково”.   С Възложител : „БЪЛГАРИАН ЕЪР ЧАРТЪР“ АД, С адрес и седелища на управление: гр. София, ж.к. Горубляне,ул. „Павел Красов”№3, ет. 35     Мотивирани писмени възражения, против реализацията на инвестиционното намерение, се приемат на “едно гише” в сградата на РИОСВ – Варна, в 14 дневен срок...

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
14.12.2018
ОБЯВА За инвестиционно предложение На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява, че общинска администрация е входирано под  № 3200 - 255/13.12.2018г. Уведомление инвестиционно предложение: „Изграждане на нов цех за риба, рибни продукти и аквакултури“ в ПИ 32278.28.7/ номер по предходен план: 028007/, с площ 4788 кв.м. в местност „Мъзгите”, по кадастрална карта на гр. Игнатиево, Община Аксаково”.   С Възложител : „ГЛОБЪЛ ИНВЕСТ ГРУП“ ООД, С адрес и седелища на управление: гр. Варна, ул. „Прилеп”№173, ет. 35     Мотивирани писмени възражения, против реализацията на инвестиционното намерение, се приемат на “едно гише” в сградата на...

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
13.12.2018
ОБЯВА За инвестиционно предложение     На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява, че общинска администрация е входирано под  № ИП10-41/12.12.2018г. Уведомление инвестицонно предложение: „Изграждане на трафопост тип МТП 400 кVа, 20/0,4 кVа в собственият й имот с идентификатор № 145.144.14, в с. Генерал Кантарджиево, във връзка със захранването на обект: Навес в имот №145.144.14, в с. Генерал Кантарджиево, Община Аксаково”.   С Възложител : МАРИАНА  ГРИГОРОВА, С адрес и седелища на управление: гр. Варна, ул. „Никола Вапцаров” №3, ет. 3, офис 4     Мотивирани писмени възражения, против реализацията на инвестиционното намерение, се приемат на...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg