Съобщения екология

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
17.07.2018
ОБЯВА За инвестиционно предложение     На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява, че общинска администрация е входирано под № ИП10-22/17.07.2018г. Уведомление инвестицонно предложение: „Създаване на еко къмпинг от юрти” в имот с идентификационен № 12406.31.163, местност „Дългото било”, в землището на с.Въглен, Община Аксаково, Област Варна”   С Възложител : „Дара Експерт” ЕООД, С адрес: област Варна, община Акасково, гр. Акасково, ул. „Лозница”№7     Мотивирани писмени възражения, против реализацията на инвестиционното намерение, се приемат на “едно гише” в сградата на РИОСВ – Варна, в 14 дневен срок от датата на публикуване на настоящата обява.     ОБЩИНСКА...

Съобщение за обществен достъп до информация по Приложение № 2 към чл. 6 от НУРИОВОС 2
10.07.2018
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС, обн. ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), Община Аксаково осигурява обществен достъп до информация по Приложение № 2 към чл. 6 от НУРИОВОС за инвестиционно предложение: „Изпълнение на проект за рекултивация на нарушен терен. Разширение на дейността, свързана с извършване на дейности по оползотворяване нв обратни насипи с код R 10 на третирани строителни отпадъци с инертен храктер на площадки на територията на РИОСВ- Варна”, с Възложител: „ХИДРОСТРОЙ”АД, гр. София. Информацията е достъпна в Център за информация...

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
28.06.2018
ОБЯВА За инвестиционно предложение На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява, че общинска администрация е входирано под № ИП10-19/27.06.2018г. Уведомление инвестицонно предложение: „Селскоктопанска сграда за съхранение на растителна продукция” в имот с идентификатор №32490.52.124 по Кадастралната карта на с. Изворско, местност „Варненски път, Община Аксаково, Област Варна.” Имотът е с площ 8 190 кв.м., сградата е с използвана площ 1 620 кв.м.   С Възложител : „Агримакс” ЕООД, С адрес: област Добрич, община Добрич, гр. Добрич, ул. „Хаджи Димитър”№51     Мотивирани писмени възражения, против реализацията на инвестиционното намерение, се приемат на “едно гише” в сградата...

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
28.06.2018
ОБЯВА За инвестиционно предложение На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява, че общинска администрация е входирано под № ИП10-18/26.06.2018г. Уведомление инвестицонно предложение: „Изграждане на риболюпилня за есетрови риби в рециркулационна среда /RAS/Климентово” в ПИ с идентификатор № 37246.59.33   С Възложител : „Стефанов НП”ЕООД, С адрес: област Добрич, община Добрич, гр. Генерал Тошево, ул. „Добруджа”№17     Мотивирани писмени възражения, против реализацията на инвестиционното намерение, се приемат на “едно гише” в сградата на РИОСВ – Варна, в 14 дневен срок от датата на публикуване на настоящата обява.     ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
28.06.2018
ОБЯВА   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява, че има инвестиционно намерение за „Проектиране и изграждане на обект: “Основен ремонт  на участък от път VAR 2033 / III - 902, Оброчище - Кичево / - Орешак - Граница общ. (Аксаково - Варна) - Каменар - / VAR2028 /от км 2+456 до км 2+986”.  Община Аксаково има инвестиционно намерение за извършване на основен ремонт на участък от път VAR 2033 /  III - 902, Оброчище - Кичево / - Орешак - Граница общ. (Аксаково - Варна) - Каменар - / VAR2028...

Съобщение във връзка с провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия
26.06.2018
С Ъ О Б Щ Е Н И Е         Във връзка с провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия от „Хабитат Експерт” ЕООД, Ви уведомяваме следното: На 02.07.2018г., 05.07.2018г., в периода от Залез слънце до 10.00 часа ще се проведе третиране на територии в гр. Аксаково и гр. Игнатиево с препарат „Цитрол 10/4 УЛВ при разходна норма 2л. /Ха”. В случай на нужда от антидот (противоотрова) няма специфичен, следва да се потърси лекар. Третирането се извършва срещу вредители – комари „Имаго”.   Подлежащите на третиране площи са, както следва: - гр. Игнатиево – 02.07.2018г., резервен ден 03.07.2018г.; - гр. Акасково – 04.07.2018г., резервен ден 05.07.2018г.   Препарата е включен...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg