Съобщения екология

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
23.10.2019
ОБЯВА   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява, че има инвестиционно намерение за „Основен ремонт на общинска сграда "здравен дом" в парцел II, кв.22 по плана на с. Л. Каравелово, община Аксаково“. Община Аксаково има инвестиционно намерение за извършване на основен ремонт на общинската сграда "здравен дом" в с. Любен Каравелово, община Аксаково. Сградата е едноетажна с приблизителна застроена площ 174.00 кв.м. Построена е преди повече от 40 години по традиционния за времето си начин. Строителството е извършено по монолитен начин със стоманобетонен скелет и тухлени преградни зидове. Покривът е...

Съобщение за обществен достъп до информация по Приложение № 2 към чл. 6 от НУРИОВОС 2
22.10.2019
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС, обн. ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), Община Аксаково осигурява обществен достъп до информация по Приложение № 2 към чл. 6 от НУРИОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на транспортен достъп до поземлени имоти с идентификатори: 14653.210.450, 14653.210.451, 14653.210.452, 14653.210.453, 14653.210.454 (идентични с ПИ 14653.210.2) по КККР на с. Генерал Кантарджиево, община Аксаково, област Варна, при изграждането на транспортиния достъп ще бъде засегнат ПИ 14653.210.51, собственост на Община Аксаково, като общата площ на ограниченото право на...

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
14.10.2019
Инвестиционно предложение - БТК

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
14.10.2019
ОБЯВА За инвестиционно предложение На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява, че общинска администрация е входирано под № 3200-280 / 11.10.2019г., Уведомление за инвестиционно предложение: „Увеличаване количествата за съхранение на отпадъци и включване на нови дейности по оползотворяване с остатъци“ в ПИ №37099.47.40, площ 4 000 кв.м., местност Казълджик Пунар, с. Кичево, община Аксаково, област Варна.   С Възложител : „АНДРЕА 2012“ ЕООД, С адрес: гр. Варна,     Мотивирани писмени възражения, против реализацията на инвестиционното намерение, се приемат на “едно гише” в сградата на РИОСВ – Варна, в 14 дневен срок от датата на...

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
14.10.2019
ОБЯВА За инвестиционно предложение     На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява, че общинска администрация е входирано под № 3200-265 / 27.09.2019г., Уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на транспортен достъп до поземлени имоти с идентификатори 14653.210.450, 14653.210.451, 14653.210.452, 14653.210.453, 14653.210.454, землището на с. Генерал Кантарджиево, община Аксаково, област Варна.   С Възложител : „АЙС“ ЕООД, С адрес: гр. Варна,     Мотивирани писмени възражения, против реализацията на инвестиционното намерение, се приемат на “едно гише” в сградата на РИОСВ – Варна, в 14 дневен срок от датата на публикуване на настоящата обява.     ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Съобщение за регистрация на кладенци
11.10.2019
Съобщение за регистрация на кладенци

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg