Съобщения екология

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
21.03.2019
ОБЯВА   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява, че има инвестиционно намерение за „Основен ремонт на читалище в с.Любен Каравелово, община Аксаково“.   Община Аксаково има инвестиционно намерение за извършване на основен ремонт на читалище в с.Любен Каравелово, община Аксаково. За целта е необходимо изготвяне на технически инвестиционен проект / ТИП /, за подмяна на стара дървена дограма с нова PVC и алуминиева, подмяна на електро инсталациите, изграждане на тоалетна за хора в неравностойно положение, изграждане на достъпна среда за хора в неравностойно положение и септична яма. Сграда е със застроена площ...

Съобщение
14.03.2019
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,       ОТНОСНО: Монтож на телекомуникационен шкаф и ел.захранването му на адрес с. Кичево община Аксаково               Фирма „Българска Телекомуникационна Компания“ ЕАД ще изгради ноф фундамент и ще се монтира нов телекомуникационен  шкаф. В последствие ще изгради ел. захранване до него от посочена точка на присъединяване по становище от Енерго разпределение Север. Мястото на новия шкаф ще е в зелените части на площада на кметство с. Кичево в близост до съществуваща кабелна шахта на БТК ЕАД. Дължината на трасето – 60м, а ширината му 0,40м. Последователността на  СМР е както следва: изкопи, полагане на защитни тръби, полагане на защитна сигнална лента,...

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
28.02.2019
  ОБЯВА На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС, обн. ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), Община Аксаково съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: „основен ремонт на Народно читалище „Васил Левски - 1927” в село Водица, община Аксаково” в УПИ І – „Общ. народен съвет и културен дом”, кв. 23 по плана на с. Водица, община Аксаково.   Мотивирани писмени становища, възражения, мнения и др. срещу описаното инвестиционно предложение се приемат на „едно гише” в сградата на РИОСВ-Варна, адрес: гр. Варна, ул. „Ян Палах” №...

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
25.02.2019
ОБЯВА   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява, че има инвестиционно намерение за „Благоустрояване т.ч. изграждане на детска площадка, фитнес на открито  и навес в УПИ VІ269,270 ,  кв.36  по плана на с. Куманово, община Аксаково“. Община Аксаково има инвестиционно намерение за благоустрояване на УПИ VІ- 269,270,кв.36 по плана на с. Куманово, включващо изграждане на детска площадка, направа на фитнес на открито, както и обособяване на зона на отдих, включващо монтиране на беседка и пейки, обособяване на пикник зона с навес и пейки с маси, направа на трайни настилки, озеленяване,...

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
19.02.2019
ОБЯВА   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява, че има инвестиционно намерение за „Рекултивация на Депо за неопасни отпадъци в ПИ №000207, в землището на с. Въглен, Община Аксаково” Община Аксаково има инвестиционно намерение за изготвяне на комплексен проект за обект: , „„Рекултивация на Депо за неопасни отпадъци в ПИ №000207, в землището на с. Въглен, Община Аксаково” включващо разработката на ПУП – ПУР за изменение на действащия план на с.Въглен, в частта му изработване на план- схема за дъждовна канализация и инвестиционен проект за горе цитирания обект. С реализацията на...

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
13.02.2019
ОБЯВА   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява засегнатата общественост на с. Орешак, че има инвестиционно намерение за „Проектиране и изграждане на обект: “Рехабилитация на участък от път VAR 2033 с дължина 725 м. от строителните граници на с. Орешак, общ. Аксаково посока път ІІІ – 2902“  Община Аксаково има инвестиционно намерение за извършване на рехабилитация на участък от път VAR 2033 с дължина 725 м. от строителните граници на с. Орешак, общ. Аксаково посока път ІІІ 2902“ Целта на проекта е възстановяване на елементите на пътя в първоначалното им състояние,...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg