Проект за Дневен ред на ОбС - Аксаково

Проект за Дневен ред за LI-ва сесия на ОбС - Аксаково - 18.06.2019г
13.06.2019
На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА свиквам LI-ва сесия на Общински съвет - Аксаково на 18.06.2019г. от 10:00 часа в ЦПЛР – гр. Аксаково, при следния       ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:   Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-208/29.05.2019г. от д-р Л. Попова - Управител на „АМЦСМП - Аксаково“ ЕООД, относно: Провеждане на процедура по пряко договаряне от Управителя на „АМЦСМП - Аксаково” ЕООД за отдаване под наем на лекарски и дентални кабинети. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-222/07.06.2019г. относно: Изменение на бюджета на Община Аксаково. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-232/12.06.2019г. относно: Издаване на запис на заповед от община Аксаково в полза на Министерство...

Проект за Дневен ред за L-та сесия на ОбС - Аксаково - 28.05.2019г.
22.05.2019
На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА свиквам L-та сесия на Общински съвет - Аксаково на 28.05.2019г. от 10:00 часа в ЦПЛР – гр. Аксаково, при следния       ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:   Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-189/14.05.2019г., относно: Получените командировъчни пари за първото тримесечие на  2019 г. от Председателят на Общински съвет – Аксаково. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-193/15.05.2019г. относно: Получените командировъчни пари за четвъртото тримесечие на  2018 г. от Кмета на Община Аксаково. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-195/15.05.2019г. относно: Получените командировъчни пари за първото тримесечие на  2019 г. от Кмета на Община Аксаково. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-194/15.05.2019г. относно:...

Проект за Дневен ред за XLVIII-ма сесия сесия на ОбС - Аксаково - 23.04.2019г.
18.04.2019
На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА свиквам XLIX-та сесия на Общински съвет - Аксаково на 23.04.2019г. от 10:00 часа в ЦПЛР – гр. Аксаково, при следния         ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:   Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-164/16.04.2019г. от д-р Л. Попова - Управител на „АМЦСМП-Аксаково“ ЕООД, относно: Резултати от финансовото приключване на първото тримесечие на 2019г. и обяснителна записка за финансовото състояние на дружеството към 31.03.2019г. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-158/10.04.2019г., относно: Изменение на бюджета на община Аксаково за 2019г. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-159/10.04.2019г., относно: Годишни доклади за наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие 2014-2020 г. на община Аксаково за 2017г....

Проект за Дневен ред за XLVIII-ма сесия сесия на ОбС - Аксаково - 28.03.2019
21.03.2019
На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА свиквам XLVIII-ма сесия на Общински съвет - Аксаково на 28.03.2019г. от 10:00 часа в ЦПЛР – гр. Аксаково, при следния         ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД: Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-92/13.03.2019г., относно: Изменение на бюджета на община Аксаково за 2019г. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-101/14.03.2019г., относно: Кандидатстване на Община Аксаково за средства от Фонд „Социална закрила“ с формуляр за реализиране на проекти за изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги, Приложение 2 от Методиката за разпределение на средствата по фонд „Социална закрила”. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-98/13.03.2019г., относно: Разходване...

Проект за Дневен ред за XLVII-ма сесия сесия на ОбС - Аксаково - 14.03.2019г
11.03.2019
На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА свиквам XLVII-ма сесия на Общински съвет - Аксаково на 14.03.2019г. от 16:00 часа в сградата на Община Аксаково, ет.3, стая № 2., при следния     ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:   Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-71/05.03.2019г., относно: Кандидатстване с проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, финансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-74/05.03.2019г., относно: Определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете на населените места в...

Проект за Дневен ред за XLVI-та сесия сесия на ОбС - Аксаково - 28.02.2019г.
22.02.2019
На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА свиквам XLVI-та сесия на Общински съвет - Аксаково на 28.02.2019г. от 10:00 часа в ЦПЛР – гр. Аксаково, при следния   ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД: Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-36/07.02.2019г. от д-р Л. Попова - Управител на „АМЦСМП - Аксаково“ ЕООД, относно: Резултати от финансовото приключване на 2018г. и обяснителна записка за финансовото състояние на дружеството към 31.12.2018г. с приложения. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-35/07.02.2019г. от д-р Л. Попова - Управител на „АМЦСМП - Аксаково“ ЕООД, относно: Даване на съгласие за подписване на Анекс към договор № 4/16.04.2018г. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-45/12.02.2019г., относно:...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg