Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
09.11.2018
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА               Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП за:        план за застрояване за имот с идентификатор 32490.51.112 по кадастралната карта на с.Изворско, общ.Аксаково, обл.Варна, с цел установяване на режим, начин и характер на застрояване в имота                             Проекта за подробен устройствен план е изложен за разглеждане в техническа служба на Община Аксаково, ет.4, ст.6.                     Приемен ден на техническа служба е всеки вторник от 900 до 1200 и от 1300 до 1600ч.      ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  

Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
02.11.2018
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА     Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП :                                                       план за регулация и застрояване за изменение на действащия в обхвата на урегулирани поземлени имоти /УПИ/ III-1001 и IV-512, кв.88 план на гр.Аксаково, общ.Аксаково, обл.Варна, с цел обединяване на двата имота и установяване режим, начин и характер на застрояване на новообразуван УПИ V-1001,512 с конкретно отреждане: „за безвредно-производствена и търговско-обслужваща дейност“. за изменението на действащия план на гр.Аксаково, общ.Аксаково, обл.Варна в частта му относно урегулиран поземлен имот I-„за озеленяване“, кв.104, от който се обособяват два нови урегулирани поземлени имота: VII-2655...

Изложени приетите с протокол №38 от 24.08.2018 г. на комисията по чл.28б, ал.2 от ППЗСПЗЗ, проекти за ПНИ: - местност „Кум тепе“, местност „Ментеше“,
30.10.2018
С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Във връзка с публикувана обява в ДВ/бр.90/30.10.2018 г./ в сградата на община Аксаково, област Варна /етаж 4, стая 2, дирекция „Устройство на територията”/ са  изложени приетите с протокол №38 от 24.08.2018 г. на комисията по чл.28б, ал.2 от ППЗСПЗЗ, проекти за ПНИ: - местност „Кум тепе“, землище гр.Аксаково, община Аксаково област Варна, в частта относно имоти №№1571, 1221 и 1223 в изпълнение на влязло в законна сила на 19.08.2008 г., решение №1053/17.07.2008 г., по адм. дело №57/2008 г. на Административен съд Варна. - местност „Ментеше“, землище гр.Аксаково, община Аксаково, област Варна, в частта относно...

На основание чл.61, ал.3 от АПК
29.10.2018
СЪОБЩЕНИЕ                 На основание чл.61, ал.3 от АПК и във връзка с разпоредбите на §4, ал.8 от ПЗР на Наредба №РД-02-20-5 от 15.12.2016г., в сила от 13.01.2017г., за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри към чл.31 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР ), дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна, съобщава на :   1.ТОДОР РУСЕВ 2.ЕЛЕНА ДИМИТРОВА             че е издадена заповед на Кмета на община Аксаково №675/20.09.2018г.  за изменение по чл.51, ал.1, т.1 и т.2 от ЗКИР на кадастралния план на гр.Игнатиево, общ.Аксаково, обл. Варна, в обхвата на имот пл.№515, състоящо се в отразяване на...

СЪОБЩЕНИЕ
24.10.2018
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА С Ъ О Б Щ А В А              В Държавен вестник бр.84 от 12.10.2018г. е обнародвано съобщение за изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП)  за обект „Участък от магистрален водопровод „Девня-Варна”  ІІ-ри етап, ПС Чуката – с.Припек”, разположен  на  територията  на  общини  Аксаково, Белослав и Девня, област Варна.  В община Аксаково трасето преминава през имоти с идентификатори 67489.89.835 и 67489.89.900 в землището на с. Слънчево, държавна, частна собственост, с НТП – дървопроизводителни горски площи.            Проекта за подробен устройствен план е изложен за разглеждане в техническа служба на Община Аксаково, ет.4, ст.6.           Приемен ден...

На основание чл.61, ал.3 от АПК
23.10.2018
СЪОБЩЕНИЕ                 На основание чл.61, ал.3 от АПК и във връзка с разпоредбите на §4, ал.8 от ПЗР на Наредба №РД-02-20-5 от 15.12.2016г., в сила от 13.01.2017г., за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри към чл.31 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР ), дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна, съобщава на :   1.ТОДОР ТОДОРОВ 2.НИКОЛАЙ МАЛЧЕВ             че е издадена заповед на Кмета на община Аксаково №676/20.09.2018г.  за изменение по чл.51, ал.1, т.1 и т.2 от ЗКИР на кадастралния план на с.Слънчево, общ.Аксаково, обл. Варна, състоящо се в отразяване на регулационните линии на УПИ ХІІІ181...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg