Съобщение
15.01.2019
Общинска администрация Аксаково съобщава, че в Държавен вестник бр. 4 от 11.01.2019 г. е обнародвана заповед  № РД-18-7706-220/20.11.2018 г. на областен управител на област с административен център Варна, с която на основание §4к, ал.6 от ПЗР ЗСПЗЗ, чл.28б, ал.8 от ППЗСПЗЗ и чл.32, ал.1 от Закона за администрацията е одобрен план на новообразуваните имоти на местност „Ментеше“, землище гр.Аксаково, община Аксаково, област Варна, в частта относно новообразувани имоти и регистри към тях, както следва: В изпълнение на влязло в законна сила на 21.01.2012 г. решение №2964 от 15.12.2011 г. по адм. дело №113/ 2011 г. на Административния съд - Варна: В ПНИ...

На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /
09.01.2019
ОБЯВЛЕНИЕ   Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс / в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./,  Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява на ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ, ДИМИТЪР НИКОЛОВ, ДИМИТЪР ДИМИТРОВ, че е издадена заповед №232/21.11.2018 г. на Кмета на община Аксаково, с която е изменен план на новообразуваните имоти /ПНИ/ на  СО „Доброгледски лозя”, землище с.Доброглед, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед РД-16-7706-67/04.04.2016 г. на областен управител на област Варна, в частта за имоти № 501.2039 и 501.1383. В 14 дневен срок от съобщаването заповедта...

На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)
09.01.2019
  ОБЯВЛЕНИЕ   Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс / в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./,  Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява на ГЕОРГИ НИКИЛОВ, СВЕТЛА РАЙКОВА, ЙОРДАН ВАСИЛЕВ, че е издадена заповед №229/21.11.2018 г. на Кмета на община Аксаково, с която е изменен план на новообразуваните имоти /ПНИ/ на  местност „Вълчан чешма”, КР 505 землище гр.Аксаково, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед № РД-12-7706-235/15.08.2012 г. г. на областен управител на област Варна, в частта за имот № 505.2086. В 14 дневен срок от...

На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /
09.01.2019
  ОБЯВЛЕНИЕ   Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс / в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./,  Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява на ДАНИЕЛА ЙОРДАНОВА, че е издадена заповед №231/21.11.2018 г. на Кмета на община Аксаково, с която е изменен план на новообразуваните имоти /ПНИ/ на  местност „Кум тепе”, землище гр.Аксаково, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед № РД-07-7706-206/08.08.2007 г. г. на областен управител на област Варна, в частта за имот № 501.1594. В 14 дневен срок от съобщаването заповедта може да бъде обжалвана...

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
08.01.2019
  ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА                  Община Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди:                Заповед  №ЗД-70/28.12.2018г. на  Директор дирекция „УТ” при Община Аксаково за одобряване на скица-предложение за допускане изработване на проект за ПУП–ПРЗ  за  УПИ VІ „баня“ в кв. 34 по плана на с.Кичево, общ Аксаково /съответстващ  на имот с идентификатор 37099.505.378 от одобрената със Заповед №РД-18-57/05.07.2016г. на  изпълнителния директор на АГКК  за територията кадастрална карта на с. Кичево, общ. Аксаково/, с цел промяна в отреждането на имота  от „за баня“ в  „жил. строителство“.                   Заповед  №ЗД-71/28.12.2018г. на  Директор дирекция „УТ” при Община Аксаково...

На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.26, ал.1 и ал.2 от АПК
14.12.2018
СЪОБЩЕНИЕ                Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с  чл.26, ал.1 и ал.2 от АПК, съобщава на:   ВЛАДИМИР ПАМИХОВ ОЛЯ ХАЙДАРИ   че по повод заявление с вх.№ УТ 48-105/31.10.2018г., подадено от Евгени Коларов, е образувана административна преписка за изменение на кадастралния план на с.Орешак, общ.Аксаково, обл. Варна,  състоящо се в отразяване на регулационните линии на УПИ ХІІІ78 в кв.8 като кадастрални граници и построената в имота сграда, вследствие на което, имот пл.№ 78 се заличава и се образуват два имота с нови пл.№№424 и 423.             Преписката може да бъде разгледана в...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg