Съобщение за заседание на ПК - 15.11.2018г.
08.11.2018
С Ъ О Б Щ Е Н И Е     На 15.11.2018г. от 13:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Бюджет, финанси и инвестиции” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния   ДНЕВЕН РЕД: Докладна записка с вх. № ОБС-9500-417/07.11.2018г., относно: Получените командировъчни пари за третото тримесечие на 2018 г. на Кмета на Община Аксаково. Докладна записка с вх. № ОБС-9500-418/07.11.2018г., относно: Информация за изпълнение на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и останалите показатели, сделки и операции на Община Аксаково към 30.09.2018г.   На 15.11.2018г. от 15:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по “Общинска собственост, устройство...

Съобщение за заседание на ПК -05.11.2018г.
31.10.2018
С Ъ О Б Щ Е Н И Е   На 05.11.2018г. от 13:30 часа  ще се проведе заседание на П.К. по „Установяване конфликт на интереси, обществен ред и законност, транспорт и съобщения”  в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния     ДНЕВЕН РЕД: Извършване на проверка на декларации по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и изготвяне на доклад от извършената проверка във връзка с §5 от ПЗР на наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси /НОРИПДУКИ, обн. дв 81/2.10.2018г./ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО:...

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
25.10.2018
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО       Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 041/25.10.2018г. на Общински съвет – Аксаково е прието следното решение:   Решение № 41.13/ 25.10.2018г. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 от с.з., чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет – Аксаково РЕШИ: Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП - ПЗ) за ПИ с идентификатор 67489.20.318/шестдесет и седем хиляди четиристотин осемдесет...

Съобщение за заседание на ПК на 25.10.2018г.
19.10.2018
С Ъ О Б Щ Е Н И Е   На 25.10.2018г. от 11:30 часа  ще се проведе заседание на П.К. по „Установяване конфликт на интереси, обществен ред и законност, транспорт и съобщения”  в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния     ДНЕВЕН РЕД: Обсъждане на проект за „ Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларациии за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Аксаково“ Обсъждане и определяне на лицата по чл.4,ал.5 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси /НОРИПДУКИ, обн. ДВ 81/2.10.2018г./ Вземане на решение във връзка...

Съобщение за заседание на ПК на 18.10.2018г.
11.10.2018
С Ъ О Б Щ Е Н И Е     На 18.10.2018г. от 13:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Бюджет, финанси и инвестиции” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния ДНЕВЕН РЕД: Докладна записка с вх. № ОБС-9500-391/11.10.2018г. от д-р Л. Попова - Управител на „АМЦСМП - Аксаково“ ЕООД, относно: Резултати от финансовото приключване на деветмесечие на 2018г. и обяснителна записка за финансовото състояние на дружеството към 30.09.2018г. с приложениия. Докладна записка с вх. № ОБС-9500-373/05.10.2018г., относно: Изменение на бюджета на Община Аксаково за 2018г. Докладна записка с вх. № ОБС-9500-386/10.10.2018г., относно: Разходване на събрани средства по...

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
28.09.2018
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО       Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 040/27.09.2018г. на Общински съвет – Аксаково е прието следното решение:   Решение № 40.11/ 27.09.2018г. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет – Аксаково РЕШИ: Дава предварително съгласие за изграждане на кабелна линия 0.4кV за имот с идентификатор 00182.8.20 /нула нула сто осемдесет и две, осем, двадесет/...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg