Новини
Заповед № 192/17.03.2020г.
25.03.2020


З А П О В Е Д
 
№ 192/17.03.2020 г.

                                  

Във връзка с обявеното с Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание на РБ извънредно положение на територията на страната, Заповед № РД–01–124/13.03.2020г. на Министъра на Здравеопазването, усложняващата се епидемиологична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19, необходимостта от предприемане на спешни мерки за създаване на организация и контрол за опазване живота и здравето на гражданите,  препоръки на Националния оперативен щаб, оптимизиране на работата на социалните услуги в общността - ЦСРИ и ЦОП в режим на извънредна ситуация, във връзка с моя Заповед № 191/17.03.2020г. и на основание чл.63, ал.4 от Закона за здравето и чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

Н А Р Е Ж Д А М :

 

  1. Социалните работници, трудотерапевта и педагога от социалната услуга ЦСРИ и ЦОП да правят опростен план със задачи въз основа на задължителния план за функциониране на социалната услуга. Задачите по плана се редуцират, опростяват и предоставят на родителите по електронна поща/телефон за работа. След това, родителят осъществява обратна връзка по телефон/електронна поща за напредъка /успеха/ неуспеха по поставените задачи.
  2. Психолог - прави график за сесии по скайп/ вайбър при нужда и в рискови ситуации (детето е в криза/родителят е фрустриран).
  3. Логопед - прави график за сесии по скайп/ вайбър, за да не се губи темпото, родителят 2-3 часа се ангажира с дейности с детето и то поддържа образователен тонус. Родителят е ангажиран с детето в конструктивно-педагогически план.
  4. Екипът на социалните услуги ЦСРИ и ЦОП да са ангажирани с алтернативен подход и грижи в извънредна кризисна ситуация към клиентите си и да има обратна връзка относно заболеваемост в семейството - има/няма, спазва ли се карантината, имат ли нужда от лекарства/храна, риск от семейно насилие и др.
  5. Изпълнението на възложените с настоящата заповед задачи да се отчита пред управителите на ЦОП и ЦСРИ.

 

 

Пряк контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Руска Илиева – Зам.-кмет на Община Аксаково.

 

Копие от заповедта да се връчи на Руска Илиева   – Зам. - кмет на Община Аксаково за контрол, Управителя на ЦОП – Аксаково, Управителя на ЦСРИ – Аксаково и Началник отдел „Хуманитарни дейности“ за сведение и изпълнение.

 

 

 

 

инж. АТАНАС СТОИЛОВ

Кмет на Община Аксаково

  

 

Съгласувал:

Р. Илиева

В. Юнакова

 

Изготвил:

Н. Куклева

Заповед № 192/17.03.2020г.


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.