Новини
Заповед № 191/17.03.2020г. - Предпазни мерки вирус
25.03.2020


                                                                

З А П О В Е Д
 
№ 191/17.03.2020г.
гр. Аксаково

 

 

Във връзка с обявеното с Решение  от 13.03.2020г. на Народното събрание на РБ извънредно положение на територията на страната, Заповед № РД–01–124/13.03.2020г. на Министъра на Здравеопазването, усложняващата се епидемиологична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19, необходимостта от предприемане на спешни мерки за създаване на организация и контрол за опазване живота и здравето на гражданите и препоръки на Националния оперативен щаб, и на основание чл.63 от Закона за здравето и чл.44, ал.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

Н А Р Е Ж Д А М :

 

І. Изменям своя Заповед № 167/13.03.2020г., само в частта й по пункт ІV, както следва :

 

Преустановяват се посещенията на потребители в :

  • Център за обществена подкрепа – Аксаково;
  • Център за социална рехабилитация и интеграция – Аксаково;

 

ІІ. Всички останали разпореждания на Заповед № 167/13.03.2020г., незасегнати от изменението, остават в сила.

 

Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед № 167/13.03.2020г.

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Надка Симеонова – Секретар на община Аксаково.

 

Копие от настоящата заповед да се обяви на официалната интернет страница на община Аксаково и да се връчи за сведение и изпълнение на :

  • Светлана Добрева – Председател на Общински съвет – Аксаково;
  • Руска Илиева – Зам.- Кмет на община Аксаково;
  • инж. Красимира Дянкова – Зам.- Кмет на община Аксаково;
  • Надка Симеонова – Секретар на община Аксаково;
  • всички Директори на дирекции в община Аксаково;
  • Ирена Вълчева - Управител на ЦОП – Аксаково;
  • Радостина Тодорова - Управител на ЦСРИ – Аксаково;

 

 

 

инж. АТАНАС СТОИЛОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА АКСАКОВО                                                                                                             

 

Съгласувал :

Н.Симеонова

Секретар на община Аксаково

 

Ир. Добрева

Директор на Дирекция „АПНО“


Заповед № 191/17.03.2020г.

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.