Уведомления Дирекция УТ
Съобщение
18.03.2020

           Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), дирекция „Устройство на територията“ - Аксаково, съобщава на : Ради Колев, Димитър Димитров, Димитричка Станчева, Ангел Станчев – записани в разписния лист като собственици на имот пл.№233, за който са отредени УПИ II233 и XVIII233, че е образувана административна преписка, изменение на кадастралния план на гр.Игнатиево, общ. Аксаково, обл. Варна, състоящо се в отразяване на регулационните линии на урегулиран поземлен имот(УПИ) ІII233 в кв.38 като кадастрални граници и отразяване на построената в него и жилищна сграда, вследствие на което, имот пл.№233 се заличава и се образуват три имота с нови пл.№№1075, 1076 и 1077.

 

 

            На основание чл.34 от АПК заинтересованите граждани и организации в срок не по дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.

    

 

 

    

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ УТ

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.