Съобщения екология
Обява
24.03.2020

ОБЯВА

 

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява засегната общественост на гр.Аксаково, че има следното инвестиционно намерение: „Рехабилитация на улици в гр. Аксаково“, включващ следните улици: ул. „Орлово гнездо“, ул. „Велико Димитров“, ул. „Владислав Варненчик“, ул. „Тракия“ и ул. „Михаил Иванов“

 

        Община Аксаково има инвестиционно намерение за „Рехабилитация на улици в гр. Аксаково“, включващ следните улици: ул. „Орлово гнездо“, ул. „Велико Димитров“, ул. „Владислав Варненчик“, ул. „Тракия“ и ул. „Михаил Иванов“

  Рехабилитацията на част от уличната мрежа на град Аксаково включва следните улици:

  • ул.„Орлово гнездо“ от ОТ 43 до ОТ 47 от кръстовището с ул. „Здравец до кръстовището с ул. „Батова“
  • ул.„Велико Димитров“ в участъка от ОТ 38 до ОТ 57 от кръстовището с ул. Тревен до кръстовището с ул. „Михаил Иванов“
  • ул.„Владислав Варненчик“ от ОТ 118 до ОТ 121 от кръстовището с ул. „Илия Димитров“ до кръстовището с ул. „Батова“
  • ул.„Тракия“в участъка от ОТ 52 до ОТ 86 от кръстовището с ул. „Велико Димитров“ до кръстовището с ул. „Михаил Иванов“
  • ул.„Михаил Иванов“ в участъка от ОТ 85 до ОТ 90 от кръстовището с ул. „Велико Димитров“ до кръстовището с ул. „Батова“

След извършване на рехабилитация  на улиците ще се  възстановят и подобрят транспортно-експлоатационните качества на пътната настилка, ще се осигурят условия за безопасност на автомобилното движение, комфорт на пътуващите, добро отводняване и осветяване на улиците.

При реализацията на инвестиционното намерение се предвиждат изкопни дейности с дълбочина до 80 см. Няма да се използва взрив.

           Улиците, обект на инвестиционното намерение са съществуващи и са изградени в съответствие с действащия подробен устройствен план на гр. Аксаково.

  Улиците не са разположени в защитена територия по смисъла на закона за Закона за защитените територии. Теренът не засяга елементи на НЕМ, най-близко разположената защитена зона е „Побити камъни”, която отстои на 13 км. от населеното място.

          В близост до терена няма обекти, подлежащи на здравна защита и територии за опазване на обектите на културното наследство.

Строителните отпадъци ще се транспортират до система за рециклиране на строителни отпадъци и/или до депо за неопасни отпадъци.

         Изкопните земни маси ще се оползотворят на предвидени за целта места.

         Битовите отпадъци, генерирани главно от работниците по време на строително монтажните работи, ще постъпват в организираната система за сметосъбиране и сметоизвозване на Община Аксаково, в частност на гр. Аксаково.

 

Мотивирани писмени възражения, против реализацията на инвестиционното намерение, се приемат на “едно гише” в сградата на РИОСВ – Варна, в 14 дневен срок от датата на публикуване на настоящата обява.

 

 

 

 

 
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.