Уведомления Дирекция УТ
Съобщение
16.03.2020

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

 

           Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), дирекция „Устройство на територията“ - Аксаково, съобщава на : Йорданка Бенчева, Бенчо Бенчев, Стефан Данаилов – записани в разписния лист като собственици на частта от имот пл.№75, за който са отредени УПИ VIII75  и XV75, че е образувана административна преписка, във връзка с постъпило заявление с вх. №УТ48-9/30.01.2020г., подадено от Фроска Пейчева, с искане за изменение на кадастралния план на с.Орешак, общ. Аксаково, обл. Варна, състоящо се в отразяване на регулационните линии на УПИ ХХII373 в кв.8 (по РП) като кадастрални граници и нанасяне на построената в имота жилищна сграда.

           Вследствие на изменението имоти пл.№ № 373 и 75 се заличават и се образуват два имота с нови пл.№№443 и 444.

 

 

            На основание чл.34 от АПК заинтересованите граждани и организации в срок не по дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.

    

 

 

 

    

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ УТ

 

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.