Уведомления Дирекция УТ
Съобщение на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ
09.03.2020

ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА

 

 

            Община Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди:

 

 

            Заповед  №ЗД-7/28.02.2019г. на  Директор дирекция „УТ” при Община Аксаково за разрешаване възлагане изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150  от  ЗУТ, включващ  проект за ПУП-ПЗ за ПИ№510.650 по ПНИ на с.о. „Янчова поляна“, з-ще гр. Аксаково, общ. Аксаково  и инвестиционен проект за обект: „Вилна сграда“.


            Заповед  №ЗД-8/28.02.2020г. на  Директор дирекция „УТ” при Община Аксаково за одобряване на скица-предложение за изработване на проект за промяна на действащия за УПИ ХХХ-8033 в кв.1 по плана на гр.Аксаково ПУП-ПРЗ, с цел промяна на конкретното отреждане на имота от за „жил. строителство“ в „за брезвредни производствено складови дейности“, промяна в устройствената зона от „Жс“ на „Жм“ и прилагане разпоредбите на чл.16 от ЗУТ.    


            Заповед  №ЗД-9/02.03.2020г. на  Директор дирекция „УТ” при Община Аксаково за одобряване на скица-предложение за изработване на проект за ПУП-ПР за УПИ ІV-158 и V-159 в кв.13 по плана на с.Изворско, общ.Аксаково, с цел  обединяване на двата имота.   

Заповедите не подлежат на обжалване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 

 

ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.