Уведомления Дирекция УТ
Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
09.09.2019

ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА

 

 

          Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП:

 

       за изменение на действащия план на с.Климентово, общ.Аксаково, в частта му относно УПИ VI-озеленяване, кв.52, с цел промяна отреждането от „озеленяване“ в за „жил.строителство“.                                                                                            

      Проекта за подробен устройствен план е изложен за разглеждане в техническа служба на Община Аксаково, ет.4, ст.4.

 

 

 ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg