Съобщения екология
Инвестиционно предложение
02.08.2019
ОБЯВА
За инвестиционно предложение

 

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява, че общинска администрация е входирано под № 3200-209 / 26.07.2019г., Уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на ново водовземно съоръжение, с цел напояване на зелени площи“, в ПИ с идентификатор № 32278.25.12, с площ 4400 кв.м, по КККР на гр. Игнатиево, община Аксаково, област Варна.

 

С Възложител : „ХИПЕР ГРУП“ ООД,

С адрес: гр. Варна,

 

 

Мотивирани писмени възражения, против реализацията на инвестиционното намерение, се приемат на “едно гише” в сградата на РИОСВ – Варна, в 14 дневен срок от датата на публикуване на настоящата обява.

 

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg