Местност „Кум тепе”
Местност „Кум тепе - № 501.1729
14.02.2019
ОБЯВЛЕНИЕ
 

 

            Във връзка с разпоредбите на чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.30 от 11.04.2006г. в сила от 12.07.2006г./,  Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ за местност „Кум тепе”, КР 501, землище гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна.

            Уведомяват се наследниците на Мария Иванова Качакова(собственици на стар имот №157/ПКП/) и всички заинтересовани лица,, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. № УТ 55.1-17/08.02.20109 г. подадено от Иван Качаков, относно новообразуван имот  № 501.1729, по плана на новообразуваните имоти/ПНИ/ на местност „Кум тепе”, землище гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед №РД-14-7706-130/28.03.2014 г. на Областния управител на област Варна на Областния управител на област Варна и ще завърши с издаване заповед за възстановяване на горецитираният имот.

 

            На основание чл.34 от АПК заинтересованите граждани и организации в срок не по дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.

        

 

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

 

 

Изготвил:

инж.М.Пискалска

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg