Уведомления Дирекция ОСССК
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
05.12.2018

О Б Я В А

 

На основание чл. 4, ал. 2 от  Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС,  Община Аксаково уведомява засегната общественост на с. Любен Каравелово, общ. Аксаково, че има инвестиционно намерение „ПУП – ПРЗ за изменение на действащия план на с. Любен Каравелово, общ. Аксаково, обл. Варна, в частта му относно УПИ VІІ-зелена площ, кв. 23, с цел промяна на отреждането от „зелена площ” на „за безвредно производство и жилищно строителство” и затваряне на част от улица м/у о.т. 83 до о.т. 96”.

Територията в обхвата на разработката е частна общинска собственост.

Целта на инвестиционното предложение е да се промени отреждането на имота от „зелена площ” на „за безвредно производство и жилищно строителство” и затваряне на част от улица м/у о.т. 83 до о.т. 96”.

При изпълнение на проекта ще бъде затворена част от улица м/у о.т. 83 до о.т. 96.

Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързана с използването на значителни количества природни ресурси.

По време на експлоатацията ще се генерират битови отпадъци, които ще се транспортират до компостираща инсталация на „Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Варна, Аксаково и Белослав”, землище с. Въглен.

Мотивирани писмени възражения, против реализацията на инвестиционното намерение, се приемат на “едно гише” в сградата на РИОСВ – Варна, в 14 дневен срок от датата на публикуване на настоящата обява.

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg