Уведомления Дирекция ОСССК
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
05.12.2018
О Б Я В А
 

На основание чл. 4, ал. 2 от  Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС,  Община Аксаково уведомява засегната общественост на гр. Игнатиево, община Аксаково, че има инвестиционно намерение „ПУП – ПРЗ за изменение на действащия план на гр. Игнатиево, община Аксаково, област Варна, в частта му относно УПИ VІІ- „здравна служба”, кв. 32, с цел делба на имота и обособяване на два нови УПИ отредени за: УПИ ХV- „за общ. обслужване” и УПИ ХVІ- „за здравна служба, библиотека и общ. обслужване”.

Територията в обхвата на разработката е публична общинска собственост.

Целта на инвестиционното предложение е да се обособи отделен имот, който може да бъде обект на инвестиционно намерение.

При изпълнение на проекта ще бъде използвана съществуващата инфраструктура, като не се предвижда да бъде изграждана нова.

Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързана с използването на значителни количества природни ресурси.

По време на експлоатацията ще се генерират битови отпадъци, които ще се транспортират до компостираща инсталация на „Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Варна, Аксаково и Белослав“, землище с. Въглен.

Мотивирани писмени възражения, против реализацията на инвестиционното намерение, се приемат на “едно гише” в сградата на РИОСВ – Варна, в 14 дневен срок от датата на публикуване на настоящата обява.

 

 

 ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg