25.11.2015
Обществено обсъждане - Предварителният проект на Общ устройствен план на община Аксаково

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ На основание чл. 127, ал.1 от Закона за устройство на територията и чл. 97 във връзка с чл. 81, ал. 1,...


20.11.2015
Изложба " 13 БЕЗСМЪРТНИ БЪЛГАРИ"

Фондация "Безсмъртни българи"представяИЗЛОЖБА"13 БЕЗСМЪРТНИ БЪЛГАРИ"


19.11.2015
Одобрени планове на новообразуваните имоти съгласно съдебни решения

С Ъ О Б Щ E Н И Е Общинска администрация Аксаково съобщава, че в Държавен вестник бр. 89 от 17.11.2015 г. е обнародвана заповед...


06.11.2015
Обява

Община АксаковоНа основание чл.91 от КТ и заповед № 845/5.11.2015 на Кмета на община Аксаково обявява конкурс за следните длъжности:1. Социален работник в Звено за...


06.11.2015
Обява - Община Аксаково в рамките на проект „Община Аксаково-подкрепа за независим живот“ с договор № BG05M9OP001-2.002-0008-C001 ще предоставя интегрирани социални услуги чрез Звено за предоставяне на услуги в домашна среда към общинско социално предприятие за обществено хранене – Домашен социален патронаж.

Ако сте лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване?Ако сте възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване?Вижте нашето предложение!Община Аксаково в...


29.10.2015
Покана за първото заседание на новоизбраните общински съветници на община Аксаково.

ПОКАНА На основание чл.23,ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация/ ЗМСМА/ свиквам първото заседание на новоизбраните общински съветници на община Аксаково.Заседанието ще се проведе...


 
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg