За проекта

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА: "Прозрачна и достъпна общинска администрация"

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: Република България, Североизточен район за планиране, област Варна, общини Аксаково, Аврен, Белослав, Девня, Долни чифлик, Дългопол.

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 958 938,05 лева

ПЕРИОД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА: 12 месеца.

БЕНЕФИЦИЕНТ: Община Аксаково.

ПАРТНЬОРИ: община Аврен, община Белослав, община Девня, община Долни чифлик, община Дългопол.
Покажи цялата информация

 
06.04.2015
Покана за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз на Община Аксаково за 2014 год.

О Б Щ И Н А А К С А К О В О, О Б Л А С Т В А Р Н АП...


31.03.2015
Одобрен плана на новообразуваните имоти на селищно образувание „Янчова поляна”

Община Аксаково, област Варна съобщава, че със заповед №РД-15-7706-235/12.03.2015г. на областния управител на област с административен център Варна, на основание §4к, ал.6 от ПЗРЗСПЗЗ, чл.28б,...


31.03.2015
Изработени и приети проекти за изменение в изпълнение на влезли в сила съдебни решения за планове на новообразуваните имоти, на територията на община Аксаково, област Варна, а именно: „Панорама І, ІІ, ІІІ”, „Студен кладенец”, „Старите лозя”, „Черноморска панорама”/Ювез/,

Община Аксаково, област Варна на основание чл.28б, ал.4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че с протоколи №16 от 16.01.2015г., №17 от 23.01.2015г. и №19 от 06.02.2015г. на...


31.03.2015
Общинска администрация Аксаково съобщава, че в Държавен вестник бр. 24 от 31.03.2015г. е обнародвана заповед №РД-15-7706-40/19.02.2015г. на областен управител на област с административен център Варна, с която на основание §4к, ал.6 от ПЗР ЗСПЗЗ, чл.28б, ал.8 от ППЗСПЗЗ и чл.32, ал.1 от Закона за администрацията са одобрени планове на новообразуваните имоти съгласно съдебни решения

Общинска администрация Аксаково съобщава, че в Държавен вестник бр. 24 от 31.03.2015г. е обнародвана заповед №РД-15-7706-40/19.02.2015г. на областен управител на област с административен център Варна,...


31.03.2015
Обявление - Приети помощен кадастрален план и план на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ на местност „Ачмалъка”

Община Аксаково, област Варна на основание чл.28б, ал.4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че с протокол №142 от 21.11.2014г. на комисията по чл.28б, ал.2 от ППЗСПЗЗ, са...


23.03.2015
Конкурси за "Най-красив козунак" и "Най-красиво великденско яйце"

Конкурси за "Най-красив козунак" и "Най-красиво великденско яйце"


 
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
www.eufunds.bg